Αιτιατική

 

Η αιτιατική είναι η πτώση που απαντά στην ερώτηση "ποιον" για πρόσωπα ή "τι" για μη πρόσωπα;

 

Ένα ουσιαστικό στην αιτιατική μπορεί να έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

αντικείμενο / εμπρόθετο αντικείμενο στο ρήμα

Παραδείγματα
Monika isst einen Hamburger.
Ich freue mich auf die Ferien.

 

αντικείμενο / εμπρόθετο αντικείμενο στο επίθετο Παραδείγματα
Der Wagen ist teuer, aber er ist seinen Preis wert.
Wir sind traurig über den Vorfall.

 

κατηγορούμενο στο αντικείμενο

Παραδείγματα
Er nennt ihn seinen Freund.
Sein Vater schimpft ihn einen Nichtsnutz.

 

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

Παραδείγματα
Er fuhr gegen den Baum.
Wir saßen alle um den Tisch.

 

επιρρηματικός προσδιορισμός Παραδείγματα
Nächste Woche mache ich den Führerschein.
Jedes Jahr besucht er seine Tochter.

 

παράθεση Παραδείγματα
Der Redner begrüßte Herrn Brunner, den Vorsitzenden des Vereins.