Οι προσδιοριστικές προτάσεις

 

Προσδιοριστικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως προσδιορισμός σε ένα ουσιαστικό ή σε μια αντωνυμία που υπάρχει στην πρόταση από την οποία εξαρτώνται, δηλαδή αναφέρονται σε αυτό το ουσιαστικό ή αντωνυμία και βρίσκονται δίπλα του.

 

Σύμφωνα με αυτά διακρίνονται δυο κατηγορίες προσδιοριστικών προτάσεων, οι προσδιοριστικές με την στενή έννοια και οι προσδιοριστικές με την ευρεία έννοια.

 

προσδιοριστικές με τη στενή έννοια   προσδιοριστικές με την ευρεία έννοια
αναφορικές προτάσεις προτάσεις dass-
  απαρεμφατικές προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής
  πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις
  δευτερεύουσες προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής

 


 

 

προσδιοριστικές προτάσεις με τη στενή έννοια

 

Οι προσδιοριστικές προτάσεις με τη στενή έννοια αποτελούνται από τις αναφορικές προτάσεις.

 

αναφορικές προτάσεις

 

  Παραδείγματα  
Der Mann, der dort steht, ist mein Vater.
Das Mädchen, dem ich einen Keks gegeben habe, heißt Laura.

 


 

 

προσδιοριστικές προτάσεις με την ευρεία έννοια

 

Οι προσδιοριστικές προτάσεις με την ευρεία έννοια αποτελούνται από τις αντικειμενικές και υποκειμενικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως προσδιορισμοί. Τότε οι προτάσεις αναφέρονται σε ένα ουσιαστικό που παράγεται από ένα ρήμα (κυρίως) ή από ένα επίθετο και βρίσκονται δίπλα του.

 

προτάσεις dass-

 

  Παραδείγματα  
Ich finde den Vorschlag, dass wir mitmachen, sehr gut.
Die Gefahr, dass man im Spielkasino Geld verliert, ist sehr groß.

 

 

απαρεμφατικές προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής

 

  Παραδείγματα  
Die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren, nutzen viele Ausländer.

Seine Idee, eine photovoltaische Solaranlage zu installieren, ist super.

 

πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

 

  Παραδείγματα  
Der Zweifel, ob seine Frau fremdgeht, hat ihn lange geplagt.
Ich habe auf seine Frage, wie viel ich verdiene, nicht geantwortet.

 

 

δευτερεύουσες προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής

 

  Παραδείγματα  
Die Befürchtung, die Aktien würden schneller fallen als erwartet, hat sich bewahrheitet.
Du hast auf seine dringende Aufforderung, du sollest dich melden, nicht reagiert.

 

 

 

Παρατήρηση: Οι προσδιοριστικές προτάσεις με την ευρεία έννοια μπορούν να αναδιατυπωθούν ως υποκειμενικές ή αντικειμενικές προτάσεις.

 

  Παραδείγματα  
 
 
Ich finde den Vorschlag, dass wir mitmachen, sehr gut.
πρόταση dass-
Jemand schlägt vor, dass wir mitmachen.
   
 
Die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren, nutzen viele Ausländer.
απαρεμφατική πρόταση χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής
Es ist möglich, in Deutschland zu studieren.
   
 
Der Zweifel, ob seine Frau fremdgeht, hat ihn lange geplagt.
πλάγια ερωτηματική πρόταση
Er zweifelt daran, ob seine Frau fremdgeht.
   
 
Die Befürchtung, die Aktien würden schneller fallen als erwartet, hat sich bewahrheitet.
δευτερεύουσα πρόταση χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής
Man befürchtete, die Aktien würden schneller fallen als erwartet.