Το ποιητικό αίτιο

CA67

 

Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης κατά κανόνα δεν αναφέρεται στην παθητική πρόταση. Αν όμως θέλουμε να γίνει αναφορά του "δράστη", τότε μπορεί αυτός να αναφερθεί στην παθητική πρόταση με τη μορφή ενός εμπρόθετου συνόλου με τις προθέσεις von ή durch.

 

Παράδειγμα για ποιητικό αίτιο με von:

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Der Mechaniker repariert den Motor. Der Motor wird vom Mechaniker repariert.
"δράστης" = υποκείμενο
         
"δράστης" = εμπρόθετο σύνολο
 
 
 

 

Παράδειγμα για ποιητικό αίτιο με durch:

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Diese Therapie beschleunigt die Heilung. Die Heilung wird durch diese Therapie beschleunigt
"δράστης" = υποκείμενο
         
"δράστης" = εμπρόθετο σύνολο
 
 
 

 

 

Όσον αφορά την επιλογή της πρόθεσης von ή durch για την αναφορά του υποκειμένου της ενεργητικής πρότασης στην παθητική πρόταση πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

 

- Το von χρησιμοποιείται κυρίως για πρόσωπα ή οντότητες όπως η κοινωνία, το σχολείο, η πολιτεία κτλ.

 

- Από την άλλη το durch χρησιμοποιείται κυρίως για να δηλωθεί το μέσο ή το όργανο.

 

 

Παρατήρηση:

 

Αδύνατη είναι η αναφορά του "δράστη" στην παθητική, όταν υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης είναι η αόριστη αντωνυμία man.

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
Man trinkt viel Bier. Viel Bier wird von man getrunken.
"δράστης" = υποκείμενο
         
"δράστης" = εμπρόθετο σύνολο
 
 
 
   
ΛΑΘΟΣ