Κλίση

DA15

 

Τα ουσιαστικά κλίνονται σύμφωνα με το γένος (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο),

 

  Παραδείγματα
γένος maskulin der Vater
feminin die Mutter
neutral das Kind

 

 

τον αριθμό (ενικός, πληθυντικός)

 

  Παραδείγματα
αριθμός Singular Frau
Plural Frauen

 

 

και την πτώση (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική).

 

  Παραδείγματα
πτώση ονομαστική Haus
γενική Hauses
δοτική Haus
αιτιατική Haus

 

 

Στα γερμανικά υπάρχουν δύο κλίσεις ουσιαστικών, η πρώτη και η δεύτερη.

 

Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά και από τα τρία γένη ενώ η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει μόνο ουσιαστικά αρσενικού γένους.

 

 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία κλίσης των ουσιαστικών είναι η επιθετική κλίση που περιλαμβάνει ουσιαστικοποιημένα επίθετα και μετοχές.

 

Κύρια ονόματα όπως και τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται με άρθρο αποτελούν μια ακόμα ιδιαίτερη κατηγορία κλίσης των ουσιαστικών.