Οι ερωτήσεις ολικής άγνοιας

 

Με τις ερωτήσεις ολικής άγνοιας τίθεται το ερώτημα αν αληθεύει ή όχι ολόκληρο το περιεχόμενο της ερώτησης.

 

Παραδείγματα
Besucht uns Patrick morgen?
Hat jemand an der Tür geklopft?
Könnte Hans um diese Zeit noch zu Hause sein?

 

 

Οι ερωτήσεις ολικής άγνοιας έχουν τα εξής τυπικά χαρακτηριστικά:

 

θέση ρήματος πρώτη
έγκλιση οριστική
Konjunktiv II
επιτονισμός αύξων
σημείο στίξης ερωτηματικό

 

Οι ερωτήσεις ολικής άγνοιας ονομάζονται και V-Fragen, γιατί αρχίζουν με ένα ρήμα (Verb), σε αντίθεση με τις ερωτήσεις μερικής άγνοιας, δηλαδή τις W-Fragen, οι οποίες εισάγονται με μια ερωτηματική αντωνυμία ή ένα ερωτηματικό επίρρημα (wer, was, wann, wie, wo κτλ.).

 


 

 

Πιθανές απαντήσεις στις ερωτήσεις ολικής άγνοιας

 

Η απάντηση σε μια ερώτηση ολικής άγνοιας μπορεί να είναι  ja, nein, doch ή ένα τροπικό επίρρημα.

 

 

Μια καταφατική ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με ja, nein ή τροπικά επιρρήματα.

 

  Παράδειγμα Απάντηση
καταφατική ερώτηση Hat er Geld dabei? ja er hat Geld dabei = επιβεβαίωση
nein er hat kein Geld dabei = άρνηση
τροπικά επιρρήματα όπως sicher, bestimmt nicht, vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise, keineswegs κτλ

 


 

 

Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτήματα επιβεβαίωσης, όπου το αρνητικό μόριο δεν τονίζεται και δεν εκφράζει άρνηση αλλά έναν επιβεβαιωτικό ισχυρισμό.

 

  Παράδειγμα
ερώτηση επιβεβαίωσης Hat er es nicht gut gemacht?
=
Er hat es doch gut gemacht. Ist das nicht wahr?

 

 

Ακόμη και μια πρόταση κρίσεως μπορεί να λειτουργήσει ως ερώτηση επιβεβαίωσης. Σε αυτή την περίπτωση ο επιτονισμός είναι αύξων και συχνά υπάρχει στην πρόταση το μόριο doch.

 

  Παράδειγμα
ερώτηση επιβεβαίωσης Du wohnst doch bei deinen Eltern?

 


 

 

Μια αρνητική ερώτηση μπορεί να απαντηθεί μεdoch ή nein.

 

  Παράδειγμα Απάντηση
αρνητική ερώτηση Hat er kein Geld dabei? nein er hat kein Geld dabei = επιβεβαίωση
doch er hat Geld dabei = άρνηση