Τύποι

HA33

 

Τα Präpositionaladverbien προκύπτουν από τη σύνδεση των επιρρημάτων da και wo με ορισμένες προθέσεις.

 

Παραδείγματα  
da + mit damit
da + für dafür
da + zu dazu
da + gegen dagegen
wo + mit womit
wo + für wofür
wo + zu wozu
wo + gegen wogegen

 

 

Όταν η πρόθεση ξεκινά με ένα φωνήεν, τότε ανάμεσα στο επίρρημα και την πρόθεση προστίθεται ένα "r".

 

Παραδείγματα  
da + r + an daran
da + r + auf darauf
da + r + über darüber
da + r + um darum
wo + r + an woran
wo + r + auf worauf
wo + r + über worüber
wo + r + um worum

 


 

 

Λίστα των Präpositionaladverbien

 

πρόθεση da wo
an daran woran
auf darauf worauf
aus daraus woraus
bei dabei wobei
durch dadurch wodurch
für dafür wofür
gegen dagegen wogegen
hinter dahinter wohinter
in darin / darein* worin / worein*
mit damit womit
nach danach wonach
neben daneben woneben
über darüber worüber
um darum worum
unter darunter worunter
von davon wovon
vor davor wovor
zu dazu wozu
zwischen dazwischen wozwischen

 

 

* Σε Präpositionaladverbien που προκύπτουν από τη σύνδεση με την πρόθεση "in" υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του Präpositionaladverb που δηλώνει κατεύθυνση από αυτό που δηλώνει στάση. Το darin και το worin δηλώνουν στάση. Από την άλλη το darein και το worein δηλώνουν κατεύθυνση αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά, στη θέση τους βρίσκεται συνήθως μια πρόθεση με μία αντωνυμία ή άλλες παραφράσεις.

 

Παραδείγματα  
Worin unterscheiden sich die zwei Vorschläge? Worein habt ihr die Figur gewickelt?
Sie hatte eine Tasche. Darin lag das Geld. Man muss sich darein versetzen, um ihn zu verstehen.
Der Saal ist morgen besetzt. Es soll eine Konferenz darin stattfinden. Er hat sich darein vertieft.
στάση κατεύθυνση