Μορφολογία και γένος

DA2

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί κανείς να διακρίνει το γένος ενός ουσιαστικού από τη μορφολογία του. Κυρίως πρόκειται για τις ακόλουθες καταλήξεις: 

 

αρσενικά  der
Καταλήξεις Παραδείγματα
-ich Teppich

γερμανικές λέξεις

-ig Honig
-ling Zwilling
-s Schnaps
 
-and Doktorand
ξενικές λέξεις
-ant Emigrant
-är (nur bei Personen) Millionär
-ast Gymnasiast
-eur/-ör Friseur
-end Promovend
-ent Student
-ier (nur bei Personen) Offizier
-iker Fanatiker
-ismus Optimismus
-ist Jurist
-or Direktor

 

θηλυκά die
Καταλήξεις Παραδείγματα
-ei Schweinerei

γερμανικές λέξεις

-in Studentin
-heit Menschheit
-keit Höflichkeit
-schaft Freundschaft
-ung Bildung
 
-a Kamera
ξενικές λέξεις
-ade Marmelade
-age Garage
-anz Eleganz
-ette Toilette
-euse Fritteuse
-ie Phantasie
-enz Tendenz
-ik Musik
-ine Maschine
-ation Argumentation
-ität Qualität
-itis Bronchitis
-ive Offensive
-ose Neurose
-sis/-se Basis / Analyse
-ur Natur
-üre Broschüre

 

ουδέτερα das
Καταλήξεις Παραδείγματα
-chen Mädchen

γερμανικές λέξεις

-lein Schifflein
-tum Eigentum
 
-ett Balett
ξενικές λέξεις
-um/-ium Datum / Aquarium
-ma Thema
-ment Argument

 

 

Εκτός από τις παραπάνω καταλήξεις υπάρχουν και τρεις ακόμα κανόνες που βοηθούν στο να διακρίνει κανείς το γένος ενός ουσιαστικού:

 

1. Το γένος των σύνθετων ουσιαστικών, δηλαδή τα ουσιαστικά που αποτελούνται από περισσότερα ουσιαστικά, καθορίζεται πάντα από το γένος του τελευταίου ουσιαστικού.

 

Παραδείγματα
Hausfrau das Haus die Frau   die Hausfrau
Umweltschutzgesetz die Umwelt der Schutz das Gesetz das Umweltschutzgesetz

 

 

2. Τα ουσιαστικοποιημένα απαρέμφατα είναι πάντα ουδετέρου γένους: das Rauchen, das Kommen und Gehen, das Sein

 

 

3. Όλα τα τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται χωρίς άρθρο είναι ουδέτερα.

 

Παραδείγματα
Griechenland das antike Griechenland
Zürich das historische Zürich
Europa Europa, es hat in seiner Geschichte viele Kriege gesehen.