Σχηματισμός τύπων προστακτικής

Εξαιρέσειςστο σχηματισμό της προστακτικής:

 

1. Βοηθητικά ρήματα


sein
haben
werden
 
sei
hab
werde
δεύτερο πρόσωπο ενικού
seid
habt
werdet
δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού
seien Sie
haben Sie
werden Sie
τύπος ευγενείας

 

 

2. Τα Modalverben δεν σχηματίζουν τύπους προστακτικής.