Σχηματισμός τύπων προστακτικής

 

Η προστακτική των ομαλών ρημάτων στον ενικό αριθμό  σχηματίζεται διαγράφοντας την προσωπική αντωνυμία du και την κατάληξη -st του δεύτερου προσώπου ενικού του ενεστώτα οριστικής.

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου ενικού  
spielen
öffnen
arbeiten
 
 
 
 
 
du spielst
du öffnest
du arbeitest
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
spiel *
öffne **
arbeite ***
τύπος προστακτικής

 

*

Σπάνια αλλά δυνατή είναι η προσθήκη του ληκτικού φθόγγου "e" (spiele ).

**

Ο ληκτικός φθόγγος "e" είναι υποχρεωτικός σε ρήματα των οποίων το θέμα λήγει σε b, p, d, t, g, k, f, s, ch, sch + m ή n.

***

Σε ρήματα των οποίων το θέμα λήγει σε "-d/t", "-ig", "-el" ή "-er" προστίθεται τις περισσότερες φορές ο ληκτικός φθόγγος "e". Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αφαιρεθεί το "e" των καταλήξεων "-el" και "-er".