Σχηματισμός τύπων προστακτικής

CA96

 

Η προστακτική των ομαλών ρημάτων στον ενικό αριθμό  σχηματίζεται διαγράφοντας την προσωπική αντωνυμία du και την κατάληξη -st του δεύτερου προσώπου ενικού του ενεστώτα οριστικής.

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου ενικού  
spielen
öffnen
arbeiten
 
 
 
 
 
du spielst
du öffnest
du arbeitest
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
spiel *
öffne **
arbeite ***
τύπος προστακτικής

 

*

Σπάνια αλλά δυνατή είναι η προσθήκη του ληκτικού φθόγγου "e" (spiele ).

**

Ο ληκτικός φθόγγος "e" είναι υποχρεωτικός σε ρήματα των οποίων το θέμα λήγει σε b, p, d, t, g, k, f, s, ch, sch + m ή n.

***

Σε ρήματα των οποίων το θέμα λήγει σε "-d/t", "-ig", "-el" ή "-er" προστίθεται τις περισσότερες φορές ο ληκτικός φθόγγος "e". Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αφαιρεθεί το "e" των καταλήξεων "-el" και "-er".


CA96A

Η προστακτική των ανώμαλων ρημάτων στον ενικό σχηματίζεται διαγράφοντας την προσωπική αντωνυμία du και την κατάληξη -st του δεύτερου προσώπου ενικού του ενεστώτα οριστικής. Όταν το φωνήεν του θέματος δέχεται διαλυτικά (Umlaut), τότε αυτά παραλείπονται.

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου ενικού  
kommen
fahren
geben
 
 
 
 
 
du kommst
du fährst
du gibst
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
komm
fahr
gib *
τύπος προστακτικής

 

* Στα ρήματα που αλλάζουν το θεματικό φωνήεν από "i" σε "ie" στον ενεστώτα η προστακτική υποχρεωτικά σχηματίζεται χωρίς το ληκτικό φθόγγο "e" (εξαιρεση sehen).


CA96B

Η προστακτική των ομαλών και ανώμαλων ρημάτων στον πληθυντικό σχηματίζεται διαγράφοντας την προσωπική αντωνυμία ihr του δεύτερου προσώπου πληθυντικού του ενεστώτα οριστικής.

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου πληθυντικού (ομαλά ρήματα)  
spielen
öffnen
arbeiten
 
 
 
 
 
ihr spielt
ihr öffnet
ihr arbeitet
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
spielt
öffnet
arbeitet
τύπος προστακτικής

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου πληθυντικού (ανώμαλα ρήματα)  
kommen
fahren
geben
 
 
 
 
 
ihr kommt
ihr fahrt
ihr gebt
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
kommt
fahrt
gebt
τύπος προστακτικής


CA96C

Η προστακτική των ομαλών και ανώμαλων ρημάτων στον τύπο ευγενείας σχηματίζεται θέτοντας την προσωπική αντωνυμία Sie μετά το ρήμα.

 

Προστακτική τύπου ευγενείας (ομαλά ρήματα)  
spielen
öffnen
arbeiten
 
 
 
 
 
Sie spielen
Sie öffnen
Sie arbeiten
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
spielen Sie
öffnen Sie
arbeiten Sie
τύπος προστακτικής

 

Προστακτική τύπου ευγενείας (ανώμαλα ρήματα)  
kommen
fahren
geben
 
 
 
 
 
Sie kommen
Sie fahren
Sie geben
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
kommen Sie
fahren Sie
geben Sie
τύπος προστακτικής


CA96D

Εξαιρέσειςστο σχηματισμό της προστακτικής:

 

1. Βοηθητικά ρήματα


sein
haben
werden
 
sei
hab
werde
δεύτερο πρόσωπο ενικού
seid
habt
werdet
δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού
seien Sie
haben Sie
werden Sie
τύπος ευγενείας

 

 

2. Τα Modalverben δεν σχηματίζουν τύπους προστακτικής.