Η λειτουργία της δευτερεύουσας πρότασης

SA6

 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις λειτουργούν συντακτικά ως υποκείμενο (Subjekt), αντικείμενο (Objekt), επιρρηματικός προσδιορισμός (Adverbialbestimmung) και επιθετικός προσιορισμός (Attribut) στην πρόταση από την οποία εξαρτώνται. Σύμφωνα με αυτό, οι δευτερεύουσες προτάσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: υποκειμενικές, αντικειμενικές, επιρρηματικές και προσδιοριστικές.

 

  Παραδείγματα
υποκειμενική Dass man die Prüfung besteht, ist nicht so schwierig.
αντικειμενική Ich weiß, dass Sandra Medizin studiert.
επιρρηματική Georg ist froh, weil er im Lotto gewonnen hat.
προσδιοριστική Das Buch, das du mir geliehen hast, ist sehr interessant.

 


 

 

Το  Korrelat

 

Το Korrelat (λέξη συσχέτισης) είναι μια λέξη, η οποία βρίσκεται στην κύρια πρόταση και γενικά στην πρόταση εξάρτησης και φανερώνει τη συντακτική λειτουργία μιας υποκειμενικής ή αντικειμενικής δευτερεύουσας πρότασης, ενώ για τις επιρρηματικές προτάσεις κάνει φανερή τη σημασία τους ή  δημιουργεί μια ενότητα με το σύνδεσμο εισαγωγής της δευτερεύουσας. Το Korrelat μπορεί να είναι υποχρεωτικό, προαιρετικό ή να μη συνηθίζεται.

 

  Παραδείγματα
Korrelat
λειτουργία
Es ist verboten, dass man an öffentlichen Orten raucht.
es
υποκειμενική πρόταση
Ich freue mich darüber, dass du mich besucht hast.
darüber
αντικειμενική πρόταση
Das Wasser ist so kalt, dass ich nicht baden kann.
so
επιρρηματική πρόταση
Ich warte solange da, bis du zurückkommst.
solange