Οι αόριστες αντωνυμίες

 

Οι αόριστες αντωνυμίες φανερώνουν ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα αόριστα χωρίς να το ονομάζουν ή να το προσδιορίζουν περαιτέρω.

 

Πολλές αόριστες αντωνυμίες χρησιμοποιούνται είτε ως άρθρα είτε ως αντωνυμίες στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

 

Υπάρχουν οι εξής αόριστες αντωνυμίες:

 

ein- / kein- / welch-
man
jemand / niemand
etwas / nichts
jed- / jedermann
all-
einig- / mehrer-
manch-
beide
irgendein- / irgendwelch-