Οι αόριστες αντωνυμίες jed- και jedermann

 

jeder / jederman

 

Σημασία: Η αντωνυμία jeder φανερώνει όλα τα πρόσωπα ή πράγματα μιας ομάδας, όχι όμως όλα μαζί αλλά το καθένα ξεχωριστά. Η αντωνυμία jedermann έχει την ίδια σημασία όμως αναφέρεται μόνο σε ανθρώπους.

 

Λειτουργία: Η αντώνυμια jeder χρησιμοποιείται είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού είτε ως άρθρο. Η αντωνυμία jederman χρησιμοποιείται μόνο ως αντωνυμία.

 

 

Η αντωνυμία jeder, jede, jedes και jedermann κλίνονται ως εξής και έχουν τύπους μόνο στον ενικό αριθμό.

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
jeder
jede
jedes
γενική
jedes*
jeder
jedes*
δοτική
jedem
jeder
jedem
αιτιατική
jeden
jede
jedes

 

* Στη γενικού ενικού αρσενικού και ουδετέρου υπάρχει και ο τύπος jeden. Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται μόνο όταν το ουσιαστικό που ακολουθεί σχηματίζει τη γενική με -s / -es.

 

 
ενικός αριθμός
ονομαστική
jedermann
γενική
jedermanns
δοτική
jedermann
αιτιατική
jedermann

 

 

 

Παραδείγματα    
Jeder kann an unserer Besprechung teilnehmen. Wir erfüllen jeden Wunsch.
jeder
Zum Wochenende enthält unser Programm für jeden etwas. Jeder Mensch hat das Recht darauf.
Jedermann kann an unserer Besprechung teilnehmen.
---
jedermann
Das ist nicht jedermanns Sache.
αντωνυμία άρθρο  

 

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Όταν το jeder αναφέρεται σε ένα μη μετρήσιμο ουσιαστικό, η αντωνυμία έχει την έννοια "κάθε είδους".

 

Παράδειγμα
Jede Hilfe zählt.

 

2. Η αντωνυμία jeder στη γενική δεν μπορεί να βρίσκεται μόνη της, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από το "ein". Σε αυτή την περίπτωση το jeder κλίνεται σαν επίθετο (σύμφωνα με τη δεύτερη κλίση των επιθέτων).

 

Παραδείγματα  
Es ist die Pflicht jedes, die Umwelt zu schützen.
ΛΑΘΟΣ
Es ist die Pflicht eines jeden, die Umwelt zu schützen.
ΣΩΣΤΟ