Συμπερασματικές προτάσεις του μη πραγματικού

 

Οι συμπερασματικές προτάσεις του μη πραγματικού εισάγονται με τους συνδέσμους als dass ή dass και εκφράζουν ένα επακόλουθο. Αυτό όμως το επακόλουθο δεν συντελείται λόγω ενός υπερβολικά μεγάλου ή μικρού μεγέθους ενός ζητούμενου που δηλώνεται στην κύρια πρόταση.

 

Αυτό το υπερβολικά μεγάλο ή μικρό μέγεθος δηλώνεται στην κύρια πρόταση με εκφράσεις όπως zu, nicht genug, so, nicht so κτλ.

 

Παραδείγματα
 
επακόλουθο
Das Wasser ist nicht warm genug,
als dass man im Meer baden könnte.
Es war zu schrecklich, als dass man es mit Worten beschreiben könnte.
Ich aß so viel,
dass ich beinahe geplatzt wäre.
κύρια πρόταση
δευτερεύουσα πρόταση

 

 

Στην περίπτωση αυτών των συμπερασματικών προτάσεων ο Konjunktiv II εκφράζει κάτι το μη πραγματικό. Το επακόλουθο που διατυπώνεται δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

 

 
επακόλουθο
 
 
Das Wasser ist nicht warm genug,
als dass man im Meer baden könnte.
μη πραγματικό
Konjunktiv II
   
 
 
  man kann im Meer nicht baden
πραγματικό
οριστική