Πτώση

KA28

 

Οι προθέσεις ορίζουν σε ποια πτώση θα βρίσκονται τα ουσιαστικά ή οι αντωνυμίες με τις οποίες συνδέονται. Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες:

 

 

1.
Μονόπτωτες προθέσεις

 

Οι περισσότερες προθέσεις συνδέονται με μία συγκεκριμένη πτώση.

 

Παραδείγματα  
ohne + αιτιατική ohne seine Hilfe
nach + δοτική nach der Pause
infolge + γενική infolge dichten Nebels

 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και προθέσεις που στην καθομιλουμένη ή σε διαλέκτους μπορούν να συνδεθούν και με μια δεύτερη (ή και τρίτη) πτώση, γεγονός όμως που δεν αλλάζει καθόλου τη σημασία των προθέσεων.

 

Παραδείγματα  
wegen + γενική / (δοτική) wegen Umbaus / wegen Umbau
ab + δοτική / (αιτιατική) ab 18 Jahren / ab 18 Jahre
entlang + αιτιατική / δοτική / γενική den Fluss entlang / entlang dem Fluss / entlang des Flusses

 

 

2.
Δίπτωτες προθέσεις

 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει προθέσεις που μπορούν να συνδεθούν με δύο πτώσεις. Η αλλαγή πτώσης αλλάζει και τη σημασία της πρόθεσης.

 

Παραδείγματα   σημασία
in + αιτιατική Tu die Milch in den Kühlschrank! φανερώνει κατεύθυνση
δοτική Die Milch ist im Kühlschrank. φανερώνει στάση
an + αιτιατική Paul hängt das Bild an die Wand. φανερώνει κατεύθυνση
δοτική Das Bild hängt an der Wand. φανερώνει στάση