Αιτιολογικά επιρρήματα

 

Τα αιτιολογικά επιρρήματα εκφράζουν αιτία, όρο, εναντίωση, επακόλουθο και σκοπό.

 

 

  Παραδείγματα
αιτία daher, darum, deswegen, nämlich usw.

 

  Παραδείγματα
όρο notfalls, sonst, ansonsten, notfalls usw.

 

  Παραδείγματα
εναντίωση trotzdem, dennoch, gleichwohl usw.

 

  Παραδείγματα
επακόλουθο also, folglich, demzufolge usw.

 

  Παραδείγματα
σκοπό dazu, darum, hierfür usw.