Συγκριτικός βαθμός

 

Ο συγκριτικός βαθμός ενός επιθέτου φανερώνει ότι ένα όν έχει σε σύγκριση με κάποιο άλλο ή κάποια άλλα μία ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό. Στην περίπτωση αυτή η σύγκριση επιτυγχάνεται με τη χρήση της λέξης als μετά το επίθετο συγκριτικού βαθμού.

 

  Παραδείγματα
συγκριτικός βαθμός
Läufer A läuft schneller als Läufer B.
Paul ist größer als Norbert.

Die Deutschen sind pünktlicher als die Griechen.

Die bessere Methode wird selten angewendet.

 

 

Η λέξη als χρησιμοποιείται όχι μόνο μετά από ένα επίθετο συγκριτικού βαθμού αλλά μετά από τις λέξεις anders και umgekehrt.

 

  Παραδείγματα
anders als
sie sieht ganz anders aus, als ich mir vorgestellt habe
umgekehrt als
es ist umgekehrt, als du es darstellst

 

 

Προκειμένου να ενισχυθεί η σημασία του συγκριτικού βαθμού ενός επιθέτου και να εκφραστεί μεγαλύτερη ένταση, μπορεί να προστεθεί η λέξη viel. Για τον ίδιο σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι λέξεις erheblich, weit, noch, etwas, ein wenig.

 

  Παραδείγματα
ενισχυμένος συγκριτικός βαθμός
Läufer A läuft viel schneller als Läufer B.
Schüler A hat etwas bessere Noten als Schüler B.

 

 

Για να δηλωθεί ότι ένα ον έχει μια ιδιότητα σε μικρότερο βαθμό από ένα άλλο,χρησιμοποιείται ο θετικός βαθμός του επιθέτου σε συνδυασμό με τις λέξεις weniger ή minder.

 

  Παραδείγματα
μικρότερος βαθμός
dieses Ortschaft ist weniger schön als jene
der zweite Film war minder spannend

 

 

Η σύγκριση επιθέτων μεταξύ τους είναι εφικτή με τις λέξεις mehr / eher...als, weniger...als.

 

Παραδείγματα
ich war mehr tot als lebendig
eine eher irritierende als faszinierende Rede
sie handelte weniger leichtsinnig als unüberlegt

 

 

Ο "μειωμένος συγκριτικός βαθμός" εκφράζει έναν μικρότερο βαθμό από αυτόν που εκφράζει ο θετικός βαθμός του επιθέτου.

 

  Παραδείγματα ερμηνεία
μειωμένος συγκριτικός βαθμός
eine längere Reise ist nicht so lang wie eine lange Reise sondern kürzer
ein jüngerer Herr ist nicht so jung wie ein junger Herr sondern älter