Συνδετικά ρήματα

 

Τα συνδετικά ρήματα sein, werden και bleiben συνδέονται με ένα κατηγορούμενο για να σχηματίσουν το Prädikat. Το κατηγορούμενο είναι συνήθως ένα ουσιαστικό σε ονομαστική, ένα άκλιτο επίθετο ή πιο σπάνια ένα επίρρημα.

 

Παραδείγματα κατηγορούμενο
Die Stereoanlage ist kaputt. επίθετο
Dr. Maier ist Augenarzt. ουσιαστικό
Lena wird Lehrerin. ουσιαστικό
Er bleibt ein guter Mensch. ουσιαστικό
Das ist aber nicht immer so. επίρρημα