Το Korrelat (λέξη συσχέτισης)

 

Το Korrelat (λέξη συσχέτισης) είναι μια λέξη, η οποία βρίσκεται στην κύρια πρόταση και γενικά στην πρόταση εξάρτησης και φανερώνει τη συντακτική λειτουργία μιας υποκειμενικής ή αντικειμενικής δευτερεύουσας πρότασης, ενώ για τις επιρρηματικές προτάσεις κάνει φανερή τη σημασία τους ή  δημιουργεί μια ενότητα με το σύνδεσμο εισαγωγής της δευτερεύουσας. Το Korrelat μπορεί να είναι υποχρεωτικό, προαιρετικό ή να μη συνηθίζεται.

 

  Παραδείγματα
Korrelat
λειτουργία
Es ist verboten, dass man an öffentlichen Orten raucht.
es
υποκειμενική πρόταση
Ich freue mich darüber, dass du mich besucht hast.
darüber
αντικειμενική πρόταση
Das Wasser ist so kalt, dass ich nicht baden kann.
so
επιρρηματική πρόταση
Ich warte solange da, bis du zurückkommst.
solange

 


 

 

Το Korrelat στις υποκειμενικές προτάσεις

 

Μια υποκειμενική πρόταση βρίσκεται κυρίως μετά την κύρια πρόταση. Τότε την πρώτη θέση της κύριας πρότασης καταλαμβάνει το Korrelat es.

 

  Παράδειγμα Korrelat
Es ist nicht schwierig, die Prüfung zu bestehen. es στην πρώτη θέση

 

 

Όταν την πρώτη θέση της κύριας πρότασης καταλαμβάνει μια άλλη λέξη, τότε το es μπορεί να παραλείπεται ή να καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

 

  Παραδείγματα Korrelat
Schwierig ist nicht, die Prüfung zu bestehen. ---
Schwierig ist es nicht, die Prüfung zu bestehen. es στην τρίτη θέση

 

 

Όταν η υποκειμενική πρόταση βρίσκεται πριν από την κύρια πρόταση, τότε στην πρώτη θέση της κύριας βρίσκεται το das.

 

  Παραδείγματα Korrelat
Die Prüfung zu bestehen, ist schwierig. ---
Die Prüfung zu bestehen, das ist schwierig. das στην πρώτη θέση

 


 

 

Το Korrelat στις αντικειμενικές προτάσεις

 

Μια αντικειμενική πρόταση βρίσκεται κυρίως μετά από την κύρια πρόταση.Τότε στην κύρια πρόταση είναι δυνατόν να υπάρχει (όχι στην πρώτη θέση) το Korrelat es ή ακόμη και να παραλείπεται.

 

  Παραδείγματα Korrelat
Wir wussten es nicht, dass du verheiratet bist. es
Wir wussten  nicht, dass du verheiratet bist. ---

 

 

Σε συγκεκριμένα ρήματα, αλλά ιδιαίτερα στον πλάγιο λόγο και στις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις απαγορεύεται να αναφερθεί το Korrelat es.

 

  Παραδείγματα Korrelat
Er sagte es, dass er keine Zeit habe. ΛΑΘΟΣ
Sie fragten es, ob wir Zeit dafür hätten.

 

 

Όταν η αντικειμενική πρόταση βρίσκεται πριν από την κύρια, τότε την πρώτη θέση της κύριας πρότασης καταλαμβάνει το das.

 

  Παραδείγματα Korrelat
Dass du verheiratet bist, wussten wir nicht. ---
Dass du verheiratet bist, das wussten wir nicht. das στην πρώτη θέση

 


 

 

Το Korrelat στις επιρρηματικές προτάσεις

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις, στις οποίες ένα είναι σύνηθες ή υποχρεωτικό. Με πράσινο σημειώνονται τα προαιρετικά και με κόκκινο τα υποχρεωτικά Korrelate.

 

  Παραδείγματα
σύνδεσμος
Korrelat
επιρρηματική πρόταση
Solange du bei mir bist, solange fühle ich mich sicher.
solange
solange
χρονική πρόταση του σύγχρονου
Seitdem Monika mit Paul liiert ist, seitdem ist sie glücklich.
seit / seitdem
seitdem
Wenn du ihn triffst, dann bestell ihm schöne Grüße von mir!
wenn (einmaliges Geschehen)
dann
Wenn wir meine Oma besuchten, gab sie uns immer Bonbons.
wenn (wiederholtes Geschehen)
immer, jedes Mal
Als ich ihren Mann kennen lernte, da trug er einen Bart.
als
da
Sooft sie uns besucht, bringt sie jedes Mal Kuchen mit.
sooft
immer, jedes Mal
Wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, dann könnt ihr spielen gehen.
wenn (einmaliges Geschehen)
dann

χρονική πρόταση του προτερόχρονου

Er ging immer im Park spazieren, wenn er seine Kinder zur Schule gebracht hatte.
wenn (wiederholtes Geschehen)
immer, jedes Mal
Es gab dann ein heftiges Gewitter, als sie in Köln angekommen waren.
als
dann (όταν η δευτερεύουσα ακολουθεί), da (όταν η δευτερεύουσα προηγείται)
Als sie in Köln angekommen waren, da gab ein heftiges Gewitter.
Sobald ich meinen Chef sehe, dann erzähle ich ihm vom Vorfall.
sobald
dann, da (όταν η δευτερεύουσα προηγείται)
Sowie sie uns sahen, dann liefen sie weg.
sowie
Kaum dass sie mich kennen gelernt hat, da wollte sie meine Telefonnummer haben.
kaum dass
Seit er Monika kennen gelernt hat, seitdem ist er viel glücklicher.
seit, seitdem
seitdem
Bis sie von der Arbeit kommt, solange warte ich hier auf sie.
bis
solange
χρονική πρόταση του υστερόχρονου
 
Weil es zu windig war, deswegen konnten wir nicht am Meer surfen.
weil
daher, darum, deshalb, deswegen, aus dem Grund
αιτιολογική πρόταση
 
Wenn es regnet, dann machen wir den Ausflug nicht.
wenn
so, dann
υποθετική πρόταση
Falls wir uns nicht noch einmal sehen, so gebe ich dir den Schlüssel gleich.
falls
Sofern man über 16 Jahre alt ist, dann darf man diesen Film sehen.
sofern
Regnet es, so machen wir den Ausflug nicht.
uneingeleitet
Wenn du ihn sehen solltest, so grüße ihn von mir.
sollen im Konjunktiv Präteritum
 
Damit ich überall Internetzugang haben kann, darum habe ich mir einen Smartphone gekauft.
damit
darum, dafür, dazu, deshalb, deswegen, zu dem Zweck, in der Absicht
τελική πρόταση
Wir demonstrieren deswegen, dass der geplante Bau des Kraftwerks nicht stattfindet.
dass
Er spart dafür Geld, um ein neues Auto zu kaufen.
um...zu
 
Die Wunde blutete so stark, dass man einen Verband anlegen musste.
dass
so, solch- bei einem Nomen, genug
συμπερασματική πρόταση
Das Problem ist zu komplex, als dass wir es im Handumdrehen lösen könnten.
als dass
zu, nicht so, (nicht) genug, zu wenig usw.
Die Schneiders sind reich genug, um sich eine Villa zu leisten.
um...zu
 
Obwohl er kein Geld bei sich hatte, lud er dennoch alle ein.
obwohl
dennoch, trotzdem, doch (+so)
 
εναντιωματική πρόταση
Obgleich sie sehr hübsch ist, (so) findet sie trotzdem keinen Partner.
obgleich
Selbst wenn wir rennen, verpassen wir trotzdem den Bus.
selbst wenn, auch wenn, sogar wenn
Wenn wir auch rennen, verpassen wir trotzdem den Bus.
wenn + auch
Sind wir auch sehr schnell gerannt, wir haben den Bus dennoch verpasst.
uneingeleitet + auch
 
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
dass
dadurch
τροπική πρόταση
Seine neue Freundin ist nicht so hübsch, wie er behauptete.
wie
so + επίθετο ή επίρρημα θετικού βαθμού
Er sieht so müde aus, als ob er die ganze Nacht gearbeitet hätte.
als ob
so
als wenn
wie wenn
als
Er war insofern schuld an dem Unfall, als er zu schnell gefahren ist.
als
insofern, insoweit