Τροπικά επιρρήματα

 

Τα τροπικά επιρρήματα εκφράζουν τον τρόπο, το βαθμό ή μέτρο, τη διεύρυνση, τον περιορισμό, έμφαση ή εκτίμηση.

 

 

  Παραδείγματα
τρόπος gern, anders, vergebens, derart usw.

 

  Παραδείγματα
βαθμός ή μέτρο sehr, kaum, eingermaßen, genug usw.

 

  Παραδείγματα
διεύρυνση außerdem, überdies, auch usw.

 

  Παραδείγματα
περιορισμό hingegen, allerdings, zumindest usw.

 

  Παραδείγματα
έμφαση ausgerechnet, sogar, besonders usw.

 

  Παραδείγματα
εκτίμηση vielleicht, bestimmt, zweifellos usw.