Το Modalverb mögen

Και σε πλάγιες προτροπές χρησιμοποιείται το mögen για την απόδοση μιας ήπιας, ευγενικής προτροπής. Πρόκειται για μια λειτουργία που αφορά τον πλάγιο λόγο.

 

Παραδείγματα
Er hat mir gesagt, ich möge draußen auf ihn warten.
Paul hat Sonja gebeten, sie möge ihn so schnell wie möglich zurückrufen.