Μετοχή παρακειμένου

CA126

 

Η μετοχή παρακειμένου στα ομαλά ρήματα σχηματίζεται με το πρόθημα ge-, το θέμα του ρήματος και την κατάληξη -t.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
spielen ge-spiel-t
kochen ge-koch-t
tanzen ge-tanz-t
lernen ge-lern-t
malen ge-mal-t

 

Όταν το θέμα του ρήματος λήγει σε -d ή -t, τότε η κατάληξη της μετοχής είναι -et. Το ίδιο συμβαίνει σε ρήματα των οποίων το θέμα λήγει σε σύμφωνο + -m, -n. Εξαίρεση: Αν πριν το -m ή -n υπάρχει το σύμφωνο -r όπως για παράδειγμα στα ρήματα formen, wärmen, lernen, turnen.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
arbeit-en ge-arbeit-et
red-en ge-red-et
rechn-en ge-rechn-et
atm-en ge-atm-et


CA126A

 

Η μετοχή παρακειμένου στα ανώμαλα ρήματα σχηματίζεται με το πρόθημα ge-, το θέμα παρακειμένου του ρήματος και την κατάληξη-en.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
lesen ge-les-en
fahren ge-fahr-en
bitten ge-bet-en
gehen ge-gang-en
treffen ge-troff-en


CA126B

 

Τα μικτά ρήματα σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου με το πρόθημα ge-, το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη -t.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
denken ge-dach-t
bringen ge-brach-t
kennen ge-kann-t
nennen ge-nann-t
rennen ge-rann-t


CA126C

 

Κάποια ρήματα σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου χωρίς το πρόθημα ge-.

 

  Ρήματα που σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου χωρίς "ge-" Παραδείγματα
A

μη χωριζόμενα ρήματα με τα προθήματα er-, ver-, zer-, be-, ge-, ent-, emp-, hinter-

erklärt, verstanden, zerstört, bekommen, genesen, entkommen, empfohlen, hinterfragt
B

χωριζόμενα ρήματα που σχηματίζονται με κάποιο ρήμα της κατηγορίας Α ή C

vorbereitet, abbezahlt, überreagiert
C
ρήματα που λήγουν σε -ieren studiert, repariert, telefoniert
D
τα ρήματα με τα προθήματα über-, unter-, um-, durch-, wider-, όταν αυτά δεν τονίζονται και επομένως δεν χωρίζονται umarmt, überstanden, durchdacht


CA126D

 

Κλιτοί και άκλιτοι τύποι της μετοχής παρακειμένου

 

 

Όταν η μετοχή παρακειμένου συνδέεται με έναν κλιτό ρηματικό τύπο παραμένει άκλιτη. Το υποκείμενο της μετοχής είναι ταυτόσημο με αυτό του ρήματος.

 

 

Παράδειγμα
Paul hat die ganze Pizza gegessen.

 

 

Όταν η μετοχή παρακειμένου βρίσκεται μπροστά από ένα ουσιαστικό κλίνεται σαν επίθετο σύμφωνα με το γένος, την πτώση και τον αριθμό του ουσιαστικού. Συνοδεύεται από όρους (αντικείμενα, επιρρηματικοί προσδιορισμοί), απαραίτητους ή μη.

 

 

Παράδειγμα
Die zur Party eingeladenen Freunde.