Μετοχή παρακειμένου

 

Κάποια ρήματα σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου χωρίς το πρόθημα ge-.

 

  Ρήματα που σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου χωρίς "ge-" Παραδείγματα
A

μη χωριζόμενα ρήματα με τα προθήματα er-, ver-, zer-, be-, ge-, ent-, emp-, hinter-

erklärt, verstanden, zerstört, bekommen, genesen, entkommen, empfohlen, hinterfragt
B

χωριζόμενα ρήματα που σχηματίζονται με κάποιο ρήμα της κατηγορίας Α ή C

vorbereitet, abbezahlt, überreagiert
C
ρήματα που λήγουν σε -ieren studiert, repariert, telefoniert
D
τα ρήματα με τα προθήματα über-, unter-, um-, durch-, wider-, όταν αυτά δεν τονίζονται και επομένως δεν χωρίζονται umarmt, überstanden, durchdacht