Μετοχή παρακειμένου

 

Η μετοχή παρακειμένου στα ομαλά ρήματα σχηματίζεται με το πρόθημα ge-, το θέμα του ρήματος και την κατάληξη -t.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
spielen ge-spiel-t
kochen ge-koch-t
tanzen ge-tanz-t
lernen ge-lern-t
malen ge-mal-t

 

Όταν το θέμα του ρήματος λήγει σε -d ή -t, τότε η κατάληξη της μετοχής είναι -et. Το ίδιο συμβαίνει σε ρήματα των οποίων το θέμα λήγει σε σύμφωνο + -m, -n. Εξαίρεση: Αν πριν το -m ή -n υπάρχει το σύμφωνο -r όπως για παράδειγμα στα ρήματα formen, wärmen, lernen, turnen.

 

απαρέμφατο μετοχή παρακειμένου
arbeit-en ge-arbeit-et
red-en ge-red-et
rechn-en ge-rechn-et
atm-en ge-atm-et