Κύρια ονόματα προσώπων

 

Η κλίση κύριων ονομάτων προσώπων ακολουθεί τους εξής κανόνες:

 

κανόνες
  Παραδείγματα
       
κανόνας 1

Έχουν κατάληξη -s στη γενική ενικού όταν δεν συνοδεύονται από άρθρο. Το ουσιαστικό που ακολουθεί δεν έχει άρθρο.

  Pauls neue Wohnung
       
κανόνας 2*

Δεν έχουν κατάληξη στον ενικό όταν συνοδεύονται από άρθρο.

  Die Erkrankung unseres Paul
       
κανόνας 3

Κύρια ονόματα προσώπων που λήγουν σε s, x, z, ß έχουν στη γενική ενικού για κατάληξη αντί -s μία απόστροφο.

  Klaus΄ neuer Wagen
       
κανόνας 4

Ο πληθυντικός κύριων ονομάτων προσώπων χρησιμοποιείται σπάνια, τότε προτίθεται κατά κανόνα στο ουσιαστικό η κατάληξη -s. Δυνατή είναι όμως και η χρήση των καταλήξεων -e, -en ή καμίας κατάληξης.

 

die Müllers, die Heinriche, die Ingen, die Jürgen

 

* Σε περίπτωση που η γενική προηγείται το κύριο όνομα κλίνεται π.χ. unseres Peters Erfolge

 


 

Παρατηρήσεις
  Παραδείγματα
       
1

Συχνά αντικαθίσταται η γενική από την πρόθεση von + κύριο όνομα προσώπου

  die neue Wohnung von Paul
       
2

Σε μακροσκελή ονόματα κλίνεται μόνο το τελευταίο όνομα

  Heinrich Schillers Werke
       
3

Χαρακτηρισμοί συγγένειας κ.α. ως παράθεση δεν κλίνονται (εξαίρεση το ουσιαστικό Herr)

  Onkel Peters nette Exfrau, Herrn Klaus Meiers Kinder