Προσωπική παθητική φωνή

 

Κατά την προσωπική παθητική φωνή μετατρέπεται από την ενεργητική σύνταξη στην παθητική μια πρόταση που περιέχει αντικείμενο σε αιτιατική. Αυτό σημαίνει ότι στην ενεργητική πρόταση υπάρχει μεταβατικό ρήμα με το αντικείμενο σε αιτιατική πτώση.

 

Για να δούμε ένα παράδειγμα:

 

Aktiv   Passiv
Der Mechaniker repariert den Motor. Der Motor wird repariert.

 

 

Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες μετατροπές:

 

  Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης δεν αναφέρεται στην παθητική πρόταση.*
  Το ρήμα σχηματίζει τον παθητικό του τύπο (werden + μετοχή παρακειμένου).
  Το αντικείμενο σε αιτιατική της ενεργητικής πρότασης μετατρέπεται σε υποκείμενο της παθητικής πρότασης.

 

* Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης μπορεί να αναφερθεί στην παθητική πρόταση με τη μορφή ενός εμπρόθετου συνόλου με τις προθέσεις von ή durch. Εξαίρεση αποτελεί η αόριστη αντωνυμία man ως υποκείμενο στην ενεργητική πρόταση που δεν μπορεί να αναφερθεί (ως ποιητικό αίτιο) στην παθητική πρόταση.