Θετικός βαθμός

EA12

 

Το επίθετο στο θετικό βαθμό φανερώνει μία ιδιότητα ενός όντος χωρίς να γίνεται σύγκριση με κάποιο άλλο.

 

  Παραδείγματα
θετικός βαθμός
Der Porsche ist teuer.
Paul ist groß.
Sabine singt schön.

 

 

Για να δηλωθεί ότι ένα ον έχει μια ιδιότητα στον ίδιο βαθμό μ' ένα άλλο, τότε χρησιμοποιείται ο θετικός βαθμός ενός επιθέτου σε συνδυασμό με τις λέξεις so και wie. Μ' αυτόν τον τρόπο εκφράζεται η ισότητα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πράγματα.

 

  Παραδείγματα
θετικός βαθμός
Der Porsche ist so teuer wie der Mercedes.
Paul ist so groß wie Laura.
Sabine singt so schön wie ihre Schwester.

 

 

Αντίθετα στα πλαίσια της άρνησης η χρήση του θετικού βαθμού εκφράζει ανισότητα.

 

  Παραδείγματα
θετικός βαθμός
Der Porsche ist nicht so teuer wie der Mercedes.
Paul ist nicht so groß wie Laura.
Sabine singt nicht so schön wie ihre Schwester.

 

 

Επιπλέον, αντί των λέξεων so και wie μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα ζεύγη σύγκρισης όπως genauso - wie, gleich - wie, doppelt so - wie, dreimal so - wie κτλ.

 

  Παραδείγματα
genauso - wie
Der Porsche ist ganauso teuer wie der Mercedes.
gleich - wie
Paul ist gleich so groß wie Laura.
doppelt so - wie
Der Computer A kostet doppelt so viel wie der Computer B.
dreimal so - wie
Die Strecke A ist dreimal so lang wie die Strecke B.

 

 

Με τον ίδιο τρόπο αποδίδεται επίσης η δυνατότητα ενός ουσιαστικού να έχει στον ίδιο βαθμό δύο διαφορετικές ιδιότητες.

 

Παραδείγματα
das Bett ist so hoch wie breit
er ist so klug wie höflich