Η πρόθεση bei

KA8

 

 

Η πρόθεση "bei" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1
εγγύτητα σε κάποιον ή κάτι (και με τοπωνύμια) Ich meine den Parkplatz beim Rathaus.
Er saß bei seinen Freunden.
Tutzing liegt bei München.
2
στον χώρο κατοικίας ή εργασίας κάποιου Ich wohne bei meinen Eltern.
Ich war beim Arzt.
3
σε ένα ίδρυμα / μια επιχείρηση Paul arbeitet bei der Post / bei Siemens.
4
στο έργο ενός συγγραφέα Das hat er bei Kant gelesen.
5
άμεση επαφή Der Kellner hat den Betrunkenen bei der Schulter gepackt.
6
κάποιος έχει κάτι μαζί του (με αυτοπαθή αντωνυμία) Ich trage mein Handy immer bei mir.
7
σε ένα συμβάν Ich bin gerade bei der Hochzeit.

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1
σύγχρονο, στιγμή Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges!
2
σύγχρονο, διάρκεια Beim Essen soll man kein Wasser trinken.

 

 

  υποθετική Παράδειγμα
1
όρος ή προϋπόθεση Bei Regen machen wir den Ausflug nicht.

 

 

  αιτιολογικό Παράδειγμα
1
αιτία Bei so starken Schneefällen sind die Wege unpassierbar.

 

 

  εναντιωματική / αντιθετική Παράδειγμα
1
αντίθεση Bei aller Hilfsbereitschaft sollte man den Spendenaufrufen im Netz kritisch begegnen.

 

 

  λοιπές σημασίες Παραδείγματα
1
γενική αναφορά σε κάτι Bei Ausländern findet man diese Ansicht häufig.
2
ασχολία με κάτι Er ist beim Schreiben.
Er ist bei der Arbeit.
3
στην περίπτωση κάποιου Auch bei mir ist es so, dass ich seit Wochen auf mein Gehalt warte.
4
παράλληλες συνθήκες που επικρατούν Er schläft bei geöffnetem Fenster.