Η πρόθεση neben

KA18

 

 

Η πρόθεση "neben" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει τον τόπο στο πλάι, στο διπλανό μέρος

Er steht auf dem Foto neben mir.
2
δηλώνει την κατεύθυνση στο πλάι, στο διπλανό μέρος Ich setzte mich neben meinen Vater.

 

 

  συνδετική Παράδειγμα
1
συγχρόνως με, εκτός από Neben seinem Vermögen hatte er noch eine Rente.