Προθέσεις ΙΙ

KA27

 

Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά παρουσιάζονται στην ομάδα προθέσεις ΙΙ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες προθέσεις:

 

abseits abzüglich angesichts anlässlich anstatt / statt ausschließlich
außer außerhalb betreffs bezüglich binnen dank
diesseits einschließlich entgegen entlang exklusive fern
gemäß halber infolge inklusive inmitten innerhalb
je jenseits kraft laut mangels mitsamt
mittels nahe nebst ob oberhalb per
pro samt seit seitens seitlich trotz
um...willen unfern ungeachtet unterhalb unweit vermittels
vis-a-vis während wegen wider zufolge zugunsten
zuliebe zuzüglich zwecks      

 


 

 

  abseits    
  τοπική Παραδείγματα
1

(λίγο) απομακρυσμένος από κάτι

Wandern abseits der Wege.
2
και σε μεταφορική σημασία Urlaub in Griechenland abseits des Massentourismus.
     
     
  abzüglich    
  τροπική Παράδειγμα
1

μετά την αφαίρεση από κατι

Abzüglich des gewährten Rabatts.
     
     
  angesichts    
  τροπική Παράδειγμα
1
ενόψει Die Börsen werden angesichts der Krise nervös.
     
     
  anlässlich    
  αιτιολογική Παράδειγμα
1
με αφορμή Anlässlich unserer Verlobung gingen uns viele Glückwünsche zu.
     
     
  anstatt / statt    
  τροπική Παράδειγμα
1
αντί, στη θέση Statt Worten will ich Taten sehen.
     
     
  ausschließlich    
  τροπική Παράδειγμα
1
εξαιρουμένων Der Preis versteht sich ausschließlich Verpackung.
     
     
  außer    
  τροπική Παραδείγματα
1

δηλώνει έναν περιορισμό, μια εξαίρεση από κάτι

Außer ihm war niemand zu Hause.
  τοπική / χρονική  
1

δηλώνει ότι κάποιος ή κάτι δεν βρίσκεται πλέον μέσα αλλά εκτός ενός τοπικού ή χρονικού σημείου αναφοράς

Der Kranke ist schon außer Bett.
Er ist außer der Zeit gekommen.
     
     
  außerhalb    
  χρονική Παραδείγματα
1

όχι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Man ist nicht verpflichtet, die Uniform außerhalb der Dienstzeit zu tragen.
  τοπική  
1

όχι σε συγκεκριμένο τόπο

Warum habe ich einen schwachen Internetempfang außerhalb des Hauses?
     
     
  betreffs    
  τροπική Παράδειγμα
1
σχετικά με Betreffs dieser Angelegenheit kann ich Ihnen noch keine neuen Mitteilungen machen.
     
     
  bezüglich    
  τροπική Παράδειγμα
1
όσον αφορά κάτι Bezüglich dieser Fragen herrschen verschiedene Auffassungen.
     
     
  binnen    
  χρονική Παράδειγμα
1
μέσα σε Binnen vierzehn Tagen ist die Rechnung zu bezahlen.
     
     
  dank    
  αιτιολογική Παράδειγμα
1
χάρη σε, εξαιτίας Dank seines schnellen Handelns konnte Schlimmeres verhindert werden.
     
     
  diesseits    
  τοπική Παράδειγμα
1
από αυτή την πλευρά Diesseits der Alpen liegt kein Schnee mehr.
     
     
  einschließlich    
  τροπική Παράδειγμα
1
συμπεριλαμβανομένου Der Preis für die Ware beträgt einschließlich der Verpackung zehn Euro.
     
     
  entgegen    
  τροπική Παράδειγμα
1
αντίθετα με Entgegen aller Erwartungen hat sie die Einladung angenommen.
     
     
  entlang    
  τοπική Παράδειγμα
1

δηλώνει μια κίνηση κατά μήκος ενός πράγματος

Sie hatten das Auto abgestellt und gingen das Ufer entlang zu Fuß.
     
     
  exklusive    
  τροπική Παράδειγμα
1
χωρίς Der Preis versteht sich exklusive Verpackung.
     
     
  fern    
  τοπική Παράδειγμα
1
μακριά από Fern allem Trubel leben.
     
     
  gemäß    
  τροπική Παράδειγμα
1
σύμφωνα με Seinem Wunsch gemäß wurde er versetzt.
     
     
  halber    
  αιτιολογική Παράδειγμα
1
εξαιτίας Gewisser Umstände halber mußte er sein Haus verkaufen.
     
     
  infolge    
  αιτιολογική Παράδειγμα
1
ως συνέπεια, εξαιτίας Infolge des starken Schneefalls war der Gebirgspaß nicht passierbar.
     
     
  inklusive    
  τροπική Παράδειγμα
1
συμπεριλαμβανομένου Das Zimmer kostet 50 Euro inklusive Frühstück.
     
     
  inmitten    
  τοπική Παράδειγμα
1
ανάμεσα σε, στη μέση από κάτι Inmitten der Felder erhebt sich ein kleiner Hügel.
     
     
  innerhalb    
  χρονική Παραδείγματα
1
μέσα σε μια χρονική περίοδο Sie müssen innerhalb einer Woche die Rechnung begleichen.
  τοπική  
1

μέσα σε ένα συγκεκριμένο οριοθετημένο χώρο

Innerhalb des Hauses darf man keine Haustiere halten.
     
     
  je    
  τροπική Παράδειγμα
1

για κάθε άτομο ή πράγμα ξεχωριστά, ανά

Der Eisenbahnfahrpreis zweiter Klasse beträgt acht Cent je (angefangenen) Kilometer.
     
     
  jenseits    
  τοπική Παράδειγμα
1
στην απέναντι πλευρά, πέραν Der Turm stand jenseits der Grenze.
     
     
  kraft    
  αιτιολογική Παράδειγμα
1
εξαιτίας Kraft seines Amtes war er zu Änderungen berechtigt.
     
     
  laut    
  τροπική Παράδειγμα
1
σύμφωνα με την κατά γράμμα διατύπωση κάποιου Sie kann laut ärztlichem Gutachten nicht mehr stehend arbeiten.
     
     
  mangels    
  αιτιολογική Παράδειγμα
1
ελλείψει, λόγω έλειψης Mangels eines triftigen Grundes wurde er scharf gerügt.
     
     
  mitsamt    
  τροπική Παράδειγμα
1
μαζί με Sie kam mitsamt ihren Kindern.
     
     
  mittels    
  τροπική Παράδειγμα
1
με τη βοήθεια από κάτι, μέσω Sie öffneten die Kiste mittels eines Brecheisens.
     
     
  nahe    
  τοπική Παράδειγμα
1
κοντά σε Das Theater liegt nahe dem Rathaus.
     
     
  nebst    
  τροπική Παράδειγμα
1
μαζί με Dieses Haus nebst Garten ist zu verkaufen.
     
     
  ob    
  αιτιολογική Παράδειγμα
1
εξαιτίας Sie fielen ob ihrer sonderbaren Kleidung auf.
     
     
  oberhalb    
  τοπική Παράδειγμα
1
πάνω από όπου βρίσκεται κάτι Oberhalb des Dorfes lag ein Wald.
     
     
  per    
  τροπική Παραδείγματα
1

δηλώνει το μέσο

Güter per Bahn oder Schiff befördern.
2
ανά Die Gebühren betragen 6,50 DM per eingeschriebenen Brief.
  χρονική  
1
μέχρι μία ημερομηνία Die Bezahlung erfolgt per ersten Juni.
     
     
  pro    
  τροπική Παράδειγμα
1
δηλώνει επιμερισμό, διανομή Pro Person gab es ein Bier.
     
     
  samt    
  τροπική Παράδειγμα
1
μαζί με Er hat das Geld samt (der) Brieftasche verloren.
     
     
  seit    
  χρονική Παράδειγμα
1
δηλώνει χρονική στιγμή ή περίοδο που διαρκεί μέχρι το παρόν του ομιλητή Seit letztem Frühjahr habe ich ihn nicht mehr gesehen.
     
     
  seitens    
  τροπική Παράδειγμα
1
εκ μέρους, από την πλευρά Unterstützung seitens der Industrie.
     
     
  seitlich    
  τοπική Παράδειγμα
1
στο πλάι Das Auto stand seitlich des Hauses.
     
     
  trotz    
  τροπική Παράδειγμα
1
παρά Trotz aller Versuche hat er es nicht geschafft.
     
     
  um...willen    
  τροπική Παράδειγμα
1
για χάρη κάποιου προσώπου ή πράγματος Er arbeitet um der Karriere willen Tag und Nacht.
     
     
  unfern    
  τοπική Παράδειγμα
1
κοντά σε Das Haus befindet sich unfern der Brücke.
     
     
  ungeachtet    
  τροπική Παράδειγμα
1
παρά Des schlechten Wetters ungeachtet gingen wir spazieren.
     
     
  unterhalb    
  τοπική Παράδειγμα
1
κάτω από Er hatte sich unterhalb des Knies verletzt.
     
     
  unweit    
  τοπική Παράδειγμα
1
όχι μακριά από Das Haus liegt unweit des Flusses.
     
     
  vermittels    
  τροπική Παράδειγμα
1
μέσω Vermittels eines Aufnahmebogens wird jeder potentielle Kunde in unserer Datei erfasst.
     
     
  vis-a-vis    
  τοπική Παράδειγμα
1
απέναντι Das Hotel steht dem Bahnhof schräg vis-a-vis.
     
     
  während    
  χρονική Παράδειγμα
1
δηλώνει διάρκεια ή και μια στιγμή μέσα σε μια χρονική περίοδο Während des Essens darf man kein Wasser trinken.
     
     
  wegen    
  αιτιολογική Παραδείγματα
1
δηλώνει την αιτία Wegen des schlechten Wetters blieben wir zu Hause.
  τελική  
1
δηλώνει το σκοπό, το στόχο Er hat es nur wegen des Geldes getan.
  τροπική  
1
δηλώνει αναφορά Wegen dieser Angelegenheit müssen Sie sich an den Leiter wenden.
     
     
  wider    
  τροπική Παράδειγμα
1

δηλώνει σκόπιμη αντίδραση

Er handelt wider das Gesetz.
     
     
  zufolge    
  τροπική Παράδειγμα
1
σύμφωνα με Einem Gerücht zufolge will er heiraten.
     
     
  zugunsten    
  τροπική Παράδειγμα
1
προς όφελος κάποιου προσώπου ή πράγματος Eine Sammlung zugunsten der Erdbebenopfer.
     
     
  zuliebe    
  τροπική Παραδείγματα
1
για το χατίρι κάποιου Tu es deiner Mutter zuliebe!
  αιτιολογική  
1
εξαιτίας Dieser Aufgabe zuliebe hat sie auf ihr persönliches Glück verzichtet.
     
     
  zuzüglich    
  τροπική Παράδειγμα
1
συμπεριλαμβανομένου Der Preis zuzüglich Porto beträgt zehn Euro.
     
     
  zwecks    
  τελική Παράδειγμα
1
με σκοπό Ich habe zwecks Akne jetzt ein neues Medikament bekommen.