Αυτοπαθή / αλληλοπαθή ρήματα

CA118

 

Αυτοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία. Η αυτοπαθής αντωνυμία ταυτίζεται με το υποκείμενο και είναι είτε σε αιτιατική είτε σε δοτική.

 

Αλληλοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή ή αλληλοπαθή αντωνυμία, η οποία εκφράζει μια αμοιβαία σχέση μεταξύ περισσότερων υποκειμένων και αντικειμένων. Τα αλληλοπαθή ρήματα βρίσκονται πάντα στον πληθυντικό.

 

  Παραδείγματα
αυτοπαθή ρήματα Er hat sich erkältet.
Sie werden sich eine Woche in Köln aufhalten.
Ich muss mich nur noch schnell anziehen.
 
αλληλοπαθή ρήματα Die beiden haben sich (miteinander) rasch angefreundet.
Sie haben sich (miteinander) über den Preis geeinigt.
Ihr helft euch (gegenseitig) / einander immer.

 

 

Στο ακόλουθο παράδειγμα βλέπουμε την αυτοπαθή και αλληλοπαθή χρήση στο ρήμα "waschen".

 

  Παραδείγματα
χρήση χωρίς αυτοπάθεια / αλληλοπάθεια Paul wäscht das Auto.
 
αυτοπαθή χρήση Paul wäscht sich. Paul und Petra waschen sich (selbst).
 
αλληλοπαθή χρήση Paul und Petra waschen sich (gegenseitig) / einander.


CA118A

 

Η αυτοπαθής αντωνυμία στην αιτιατική ή δοτική

 

Η αυτοπαθής αντωνυμία μπορεί να είναι αντικείμενο σε αιτιατική, σε δοτική ή εμπρόθετο αντικείμενο.

Αν η αυτοπαθής αντωνυμία θα βρίσκεται σε αιτιατική ή δοτική εξαρτάται από το ρήμα, δηλαδή πώς αυτό συντάσσεται.

 

  Παραδείγματα
waschen + αντικείμενο σε αιτιατική Ich wasche mich.
helfen + αντικείμενο σε δοτική Ich kann mir nicht helfen.
aufpassen + πρόθεση "auf" + αιτιατική Ich werde auf mich aufpassen.

 

 

Αν ένα ρήμα που χρησιμοποιείται ως αυτοπαθές συνδέεται με αντικείμενο σε αιτιατική, τότε η αυτοπαθής αντωνυμία είναι σε δοτική.

 

  Παράδειγμα
sich waschen + αντικείμενο σε αιτιατική Ich wasche mir die Hände.