Τα είδη των προτάσεων

 

Στα γερμανικά διακρίνει κανείς πέντε είδη προτάσεων:

 

  Παραδείγματα
κρίσεως Patrick besucht uns morgen.
ερωτηματικές  Besucht uns Patrick morgen?
προστακτικές Besuch uns morgen!
ευχετικές Wenn uns Patrick doch morgen besuchen würde!
επιφωνηματικές Ah, Patrick besucht uns morgen!

 

Τα είδη των προτάσεων παρουσιάζουν διαφορές στη μορφολογία και στη σημασία τους. Η μορφολογία αφορά στη σύνταξη, στη γραμματική και στον επιτονισμό. Όσον αφορά στον επικοινωνιακό στόχο, η διαφορά έγκειται στο τι θέλει να εκφράσει κάθε φορά ο ομιλητής. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να εκφράσει μια διαπίστωση ή έναν ισχυρισμό, τότε χρησιμοποιεί μια πρόταση κρίσεως, ενώ για να διατυπώση μια εντολή, χρησιμοποιεί μια προστακτική πρόταση.

 

 

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ένας επικοινωνιακός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με περισσότερα από ένα είδη πρότασεων. Μια ερώτηση, για παράδειγμα, μπορεί να διατυπωθεί όχι μόνο με μια ερωτηματική πρόταση αλλά και με μια πρόταση κρίσεως.

 

  είδος πρότασης Παραδείγματα
διατύπωση ερωτήματος ερωτηματική Wohnst du immer noch in Berlin?
κρίσεων Du wohnst immer noch in Berlin?