Άλλα άρθρα της πρώτης κλίσης

EA5

 

Ένα επίθετο δεν κλίνεται σύμφωνα με την πρώτη κλίση μόνο μετά από το οριστικό άρθρο, αλλά και όταν προηγείται:

 

  Παραδείγματα
dieser/diese/dieses
er wohnt in diesem alten Haus
kauf dieses schnelle Auto!

 

 

  Παραδείγματα
jeder/jede/jedes
jedes neue Mitglied zahlt den Beitrag
die Wünsche jedes jungen Menschen

 

 

  Παραδείγματα
derselbe/dieselbe/dasselbe
er kommt aus demselben schönen Dorf
er trägt denselben roten Anzug wie gestern

 

 

  Παραδείγματα
derjenige/diejenige/dasjenige
derjenige starke Wind
diejenigen reichen Menschen

 

 

  Παραδείγματα
alle
alle neuen Erkenntnisse
alles irdische Glück

 

 

  Παραδείγματα
beide
beide netten Nachbarn
beider jungen Menschen

 

 

  Παραδείγματα
mancher/manche/manches *
mancher treue Kunde
manche erfahrenen Techniker

 

 

  Παραδείγματα
sämtliche
sämtliches gedruckte Material
sämtliche neuen Häuser

 

 

  Παραδείγματα
solcher/solche/solches *
solches schöne Wetter
solche guten Methoden

 

 

  Παραδείγματα
welcher/welche/welches
in welchem luxöriosen Hotel
welche modernen Gebäude

 

 

  Παραδείγματα
irgendwelcher/irgendwelche/ irgendwelches *
irgendwelcher neue Stoff
irgendwelche alten Heilpflanzen

 

 

  Παραδείγματα
jener/jene/jenes
jene hübsche Frau
jener alte Mann

 

 

  Παραδείγματα
jedweder/jedewede/jedwedes
jedwedes neue Verfahren
der Ausgang jedwedes weiteren Versuchs

 

 

  Παραδείγματα
jeglicher/jegliche/jegliches
von jeglicher guten Musik
gegen jegliche gute Sitte

 

 * πιθανές απόκλισεις από την πρώτη κλίση