Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί

 

Η τοποθέτηση των επιρρημάτων μέσα σε μια πρόταση είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερη. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες συντακτικές τάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη θέση των επιρρημάτων τόσο μεταξύ τους όσο και απέναντι στα αντικείμενα.

 

 

Ο ακόλουθος κανόνας αφορά τη σχέση των επιρρημάτων μεταξύ τους:

 

οι ελεύθεροι επιρρηματικοί προσδιορισμοί τοποθετούνται πριν από τους απαραίτητους επιρρηματικούς προσδιορισμούς

 

  Παραδείγματα  
Paul muss morgen aus beruflichen Gründen nach Köln fahren. fahren + τοπικό επίρρημα

Der Unterricht dauert heute ausnahmsweise bis 6 Uhr.

dauern + χρονικό επίρρημα
Dem kranken Kind geht es diese Woche besser. es geht D + τροπικό επίρρημα

 


 

 

Όσον αφορά τη σχέση των ελεύθερων επιρρημάτων μεταξύ τους, ισχύει η εξής τάση, η επονομαζόμενη TeKaMoLo-ακολουθία.

 

χρόνος-αιτία-τρόπος-τόπος

 

  Παραδείγματα  
Paul muss morgen / aus beruflichen Gründen / nach Köln fahren. χρόνος - αιτία -τόπος

Monika wartet seit Stunden / an der Haltestelle.

χρόνος - τόπος
Ich bin heute / allein / zu Hause. χρόνος - τρόπος - τόπος 
Ich lösche das Feuer sofort / mit einer Decke. χρόνος - τρόπος 
Jürgen ist mit der Lufthansa / nach Berlin geflogen. τρόπος - τόπος

 


 

 

Σε σχέση με τα χρονικά επιρρήματα ισχύει, ότι τα αόριστα στοιχεία τοποθετούνται πριν από τα συγκεκριμένα στοιχεία.

 

αόριστη χρονική στιγμή πριν από συγκεκριμένη χρονική στιγμή

 

  Παραδείγματα
Paul fährt morgen / um 8 Uhr nach Köln.

Sie haben letztes Jahr / im Juni geheiratet.

Wir wollen am Samstag / nach dem Essen losfahren.

 


 

 

Τα Konjunktionaladverbein τοποθετούνται πριν από άλλους επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

 

τα Konjunktionaladverbien βρίσκονται πριν από άλλα επιρρήματα

 

  Παραδείγματα
Paul fährt trotzdem um 8 Uhr nach Köln.

Sie haben deshalb letztes Jahr im Juni geheiratet.

Wir hätten sonst niemals eine positive Antwort bekommen.

 


 

 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των επιρρημάτων και των αντικειμένων μέσα στην πρόταση, ισχύει η ακόλουθη χαλαρή τάση: 

 

οι ελεύθεροι επιρρηματικοί προσδιορισμοί ακολουθούν ένα αντικείμενο σε δοτική και / ή σε αιτιατική

 

  Παραδείγματα
Paul hat seine Großeltern gestern besucht.
Monika hat das Päckchen per Kurier geschickt.
Ich habe dir das Buch gerne geliehen.

 

 

Αυτή η τάση μετατρέπεται σε κανόνα, όταν τα αντικείμενα είναι αντωνυμίες:

 

  Παραδείγματα
Paul hat sie gestern besucht.
Monika hat es per Kurier geschickt.
Ich habe es dir gerne geliehen.

 

 

Πολλές φορές όταν πρόκειται για αντικείμενα μη συγκεκριμένα, αυτή η τάση δεν ισχύει.

 

  Παραδείγματα
Paul hat gestern einen alten Freund besucht.
Monika hat per Kurier ein Päckchen geschickt.
Ich habe dir gerne ein Buch geliehen.