Το υποκείμενο

 

Το υποκείμενο στις προτάσεις των Stellungstyps 2 und 3 βρίσκεται πάντα στο συντακτικό πεδίο Mittelfeld. Στις προτάσεις του Stellungstyps 1 το υποκείμενο βρίσκεται στο συντακτικό πεδίο Mittelfeld, όταν ένας άλλος όρος της πρότασης καταλαμβάνει την πρώτη θέση, δηλαδή το Vorfeld.

 

 

Ένας αυστηρός συντακτικός κανόνας είναι ο εξής:

 

Το υποκείμενο βρίσκεται στην πρώτη θέση στο Mittelfeld

 

 

  Παραδείγματα  
Morgen muss Paul dem Lehrer die Bücher zurückgeben. Stellungstyp 1
Muss Paul dem Lehrer die Bücher morgen zurückgeben? Stellungstyp 2
..., dass Paul dem Lehrer die Bücher morgen zurückgeben muss. Stellungstyp 3

 


 

 

Όταν το υποκείμενο της πρότασης είναι αντωνυμία τότε:

 

Το υποκείμενο ως αντωνυμία βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση στοMittelfeld

 

 

  Παραδείγματα  
Morgen muss er dem Lehrer die Bücher zurückgeben. Stellungstyp 1
Muss er dem Lehrer die Bücher morgen zurückgeben? Stellungstyp 2
..., dass er dem Lehrer die Bücher morgen zurückgeben muss. Stellungstyp 3

 


 

 

Όταν το υποκείμενο είναι όνομα και υπάρχουν αντωνυμίες στη θέση των αντικειμένων στο Mittelfeld, είναι δυνατό να παρατηρηθεί απόκλιση από αυτόν  το συντακτικό κανόνα.

Αυτή η απόκλιση μπορεί να αποδοθεί στο συντακτικό κανόνα αντωνυμία πριν από όνομα.

 

  Παραδείγματα  
Morgen muss Paul sie ihm zurückgeben. Stellungstyp 1
Morgen muss sie ihm Paul zurückgeben.

Muss Paul sie ihm morgen zurückgeben? Stellungstyp 2
Muss sie ihm Paul morgen zurückgeben?

..., dass Paul sie ihm morgen zurückgeben muss. Stellungstyp 3
..., dass sie ihm Paul morgen zurückgeben muss.

 

 

Αυτή η απόκλιση συναντάται συχνά στις αυτοπαθείς αντωνυμίες:

 

  Παραδείγματα  
Endlich hat Paul sich entschieden. Stellungstyp 1
Endlich hat sich Paul entschieden.

Hat Paul sich endlich entschieden? Stellungstyp 2
Hat sich Paul endlich entschieden?

..., dass Paul sich endlich entschieden hat. Stellungstyp 3
..., dass sich Paul endlich entschieden hat.

 

 

Επιπλέον μπορεί ένα επίρρημα να βρίσκεται πριν από το υποκείμενο, πρόκειται δηλαδή για τον κανόνα alt vor neu.

 

  Παραδείγματα

- Warum kann der Student heute nicht ausgehen?

- Weil heute die Prüfungen beginnen.