Το συντακτικό πεδίο Vorfeld

 

Το συντακτικό πεδίο Vorfeld υπάρχει μόνο σε προτάσεις του Stellungstyps 1. Το Vorfeld καταλαμβάνεται κατά κανόνα μόνο από ένα συντακτικό όρο της πρότασης.

 

Τις περισσότερες φορές στο Vorfeld βρίσκεται το υποκείμενο της πρότασης, ένω είναι δυνατό να βρίσκονται και άλλοι συντακτικοί όροι στο Vorfeld

  • όταν πρέπει να δοθεί έμφαση ή 
  • όταν έχουν ήδη αναφερθεί και έτσι είναι γνωστοί.

 

Οι όροι της πρότασης που μπορούν να βρίσκονται στο Vorfeld  είναι:

 

  Vorfeld   όρος της πρότασης
Der Lehrer
hat den Schüler im Deutschunterricht auf die Klassenarbeit vorbereitet. υποκείμενο
Die Schüler
hat der Lehrer im Deutschunterricht auf die Klassenarbeit vorbereitet. αντικείμενο (σε αιτιατική)
Auf die Klassenarbeit
hat der Lehrer die Schüler im Deutschunterricht vorbereitet. αντικείμενο (εμπρόθετο)
Im Unterricht
hat der Lehrer die Schüler auf die Klassenarbeit vorbereitet. επιρρηματικός προσδιορισμός
Den Schülern
hat der Lehrer alles erklärt. αντικείμενο (σε δοτική)

 

 

Στις ερωτήσεις μερικής άγνοιας το Vorfeld καταλαμβάνεται από το ερωτηματικό επίρρημα ή την ερωτηματική αντωνυμία.

 

  Vorfeld    
Warum
ist Laura nicht zur Party gekommen? ερωτηματικό επίρρημα
Wer
hat schon ein Wörterbuch gekauft? ερωτηματική αντωνυμία

 


 

 

Ακόμη συγκεκριμένα μέρη του Prädikat μπορούν να βρίσκονται στο Vorfeld.

 

  Vorfeld   όρος της πρότασης
Ärztin
ist sie von Beruf. κατηγορούμενο
Verspätet
hat sie sich nie. μετοχή παρακειμένου
Kommen
wird er auf jeden Fall. απαρέμφατο
Zur Verfügung
kann ich dir meine Wohnung nicht stellen. λεκτικό σύνολο σε Funktionsverb
Hinzu
kommt die Gefährdung des Grundwassers. πρόθημα χωριζόμενου ρήματος*

 

* Τα προθήματα μπορούν να βρίσκονται στο Vorfeld μόνο όταν έχουν μια αυτόνομη σημασία.

 


 

 

Στο Vorfeld δεν μπορούν να βρίσκονται τα ακόλουθα:

 

   

η προσωπική αντωνυμία es ως αντικείμενο σε αιτιατική ή κατηγορούμενο


η αόριστη αντωνυμία einer στη δοτική ή αιτιατική, όταν αναφέρεται στην αόριστη αντωνυμία man


προθήματα που δεν έχουν αυτόνομη σημασία


η αυτοπαθής αντωνυμία των ρημάτων που είναι πάντα αυτοπαθή


λεκτικά σύνολα που δεν αποτελούν πλήρεις όρους


το αρνητικό επίρρημα nicht