Πίνακας ανωμάλων

α/α
απαρέμφατο

ενεστώτας τρίτο πρόσ. ενικού

παρατατικός τρίτο πρόσ. ενικού
μετοχή παρακειμένου
χρήση
σημασία
A1
a
a - ä
u
a
   
001 backen bäckt buk gebacken
A
ψήνω
002 fahren fährt fuhr gefahren
--
πηγαίνω (με όχημα )
003 graben gräbt grub gegraben
A
σκάβω
004 laden lädt lud geladen
A
φορτώνω
005 schaffen s c h a f f t schuf geschaffen
A
δημιουργώ
006 schlagen schlägt schlug geschlagen
A
χτυπώ
007 tragen trägt trug getragen
A
κουβαλώ
008 wachsen wächst wuchs gewachsen
--
μεγαλώνω
009 waschen wäscht wusch gewaschen
A
πλένω
A2
a
a - ä
ie
a
 
 
010 blasen bläst blies geblasen
--
φυσώ
011 braten brät briet gebraten
A
τηγανίζω / ψήνω
012 fallen fällt fiel gefallen
--
πέφτω
013 halten hält hielt gehalten
A
κρατώ
014 lassen lässt ließ gelassen
A
αφήνω
015 raten rät riet geraten
D zu D
συμβουλεύω
016 schlafen schläft schlief geschlafen
--
κοιμάμαι
A3
a
a - ä
i
a
 
 
017 empfangen empfängt empfing empfangen
A
υποδέχομαι
018 fangen fängt fing gefangen
A
πιάνω
B1
e
e - ie
a
e
 
 
019 geschehen geschieht geschah geschehen
--
συμβαίνει
020 lesen liest las gelesen
A
διαβάζω
021 sehen sieht sah gesehen
A
βλέπω
B2
e
e - ie
a
o
 
 
022 befehlen befiehlt befahl befohlen
D A
διατάζω
023 empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen
D A
συνιστώ
024 stehlen stiehlt stahl gestohlen
A
κλέβω
025 gebären gebiert gebar geboren
A
γεννώ
B3
e
e - i
a
e
 
 
026 essen isst gegessen
A
τρώω
027 fressen frisst fraß gefressen
A
τρώω (για ζώα)
028 genesen g e n e s t genas genesen
--
αναρρώνω
029 geben gibt gab gegeben
D A
δίνω
030 messen misst maß gemessen
A
μετρώ
031 treten tritt trat getreten
A
κλωτσώ
032 vergessen vergisst vergaß vergessen
A
ξεχνώ
B4
e
e - i
a
o
 
 
033 bergen birgt barg geborgen
A
διασώζω
034 bersten birst barst geborsten
--
σπάζω
035 brechen bricht brach gebrochen
A
σπάζω
036 erschrecken erschrickt erschrak erschrocken
--
τρομάζω
037 gelten gilt galt gegolten
--
ισχύω
038 helfen hilft half geholfen
D
βοηθώ
039 nehmen nimmt nahm genommen
A
παίρνω
040 schelten schilt schalt gescholten
A
επιπλήττω
041 sprechen spricht sprach gesprochen
A
μιλώ
042 stechen sticht stach gestochen
A
τσιμπώ
043 sterben stirbt starb gestorben
--
πεθαίνω
044 treffen trifft traf getroffen
A
συναντώ
045 verderben verdirbt verdarb verdorben
A
χαλώ
046 werben wirbt warb geworben
für A
διαφημίζω
047 werfen wirft warf geworfen
A
πετώ
B5
e
e - i
o
o
 
 
048 bewegen b e w e g t bewog bewogen
A
παρακινώ
049 dreschen drischt drosch gedroschen
A
αλωνίζω
050 fechten ficht focht gefochten
--
ξιφομαχώ
051 flechten flicht flocht geflochten
A
πλέκω
052 heben h e b t hob gehoben
A
σηκώνω
053 melken m e l k t molk gemolken
A
αρμέγω
054 pflegen p f l e g t pflog gepflogen
A
περιποιούμαι
055 quellen quillt quoll gequollen
A
πηγάζω
056 scheren s c h e r t schor geschoren
A
κουρεύω
057 schmelzen schmilzt schmolz geschmolzen
A
λιώνω
058 schwellen schwillt schwoll geschwollen
--
πρήζομαι
059 weben w e b t wob gewoben
A
υφαίνω
060 gären gärt gor gegoren
--
ζυμώνομαι
061 wägen wägt wog gewogen
A
σταθμίζω
B6
e
schwach
i
a
 
 
062 gehen   ging gegangen
--
πηγαίνω
B7
a
schwach
a
a
 
 
063 stehen   stand gestanden
--
στέκομαι
C1
ie
schwach
o
o
 
 
064 biegen   bog gebogen
--
στρίβω
065 bieten   bot geboten
D A
προσφέρω
066 fliegen   flog geflogen
--
πετώ
067 fliehen   floh geflohen
--
δραπετεύω
068 fließen   floss geflossen
--
ρέω
069 frieren   fror gefroren
--
κρυώνω
070 genießen   genoss genossen
A
απολαμβάνω
071 gießen   goss gegossen
A
χύνω
072 kriechen   kroch gekrochen
--
σέρνομαι
073 riechen   roch gerochen
A
μυρίζω
074 schieben   schob geschoben
A
σπρώχνω
075 schießen   schoss geschossen
--
πυροβολώ
076 schließen   schloss geschlossen
A
κλείνω
077 sieden   sott gesotten
--
βράζω
078 sprießen   spross gesprossen
--
(ξε)φυτρώνω
079 stieben   stob gestoben
--
τρέχω να φύγω
080 triefen   troff getroffen
--
στάζω
081 verdrießen   verdross verdrossen
A
δυσαρεστώ
082 verlieren   verlor verloren
A
χάνω
083 wiegen   wog gewogen
A
ζυγίζω
084 ziehen   zog gezogen
A
τραβώ
C2
ie
schwach
a
e
 
 
085 liegen   lag gelegen
--
κείμαι
C3
i
schwach
a
o
 
 
086 beginnen   begann begonnen
Α
αρχίζω
087 gewinnen   gewann gewonnen
A
κερδίζω
088 schwimmen   schwamm geschwommen
--
κολυμπώ
089 rinnen   rann geronnen
 
ρέω
090 sinnen   sann gesonnen
 
συλλογίζομαι
091 spinnen   spann gesponnen
 
υφαίνω
C4
i
schwach
o
o
 
 
092 glimmen   glomm geglommen
 
σιγοκαίω
093 klimmen   klomm geklommen
 
σκαρφαλώνω
C5
i
schwach
a
u
 
 
094 binden   band gebunden
A
δένω
095 dingen   dang gedungen
A
προσλαμβάνω
096 dringen   drang gedrungen
--
εισχωρώ
097 finden   fand gefunden
A
βρίσκω
098 gelingen   gelang gelungen
D
πετυχαίνω
099 klingen   klang geklungen
--
ηχώ
100 ringen   rang gerungen
--
παλεύω
101 schlingen   schlang geschlungen
Α
καταβροχθίζω
102 schwinden   schwand geschwunden
--
λιγοστεύω
103 schwingen   schwang geschwungen
--
ταλαντεύομαι
104 singen   sang gesungen
A
τραγουδώ
105 sinken   sank gesunken
--
βυθίζομαι
106 springen   sprang gesprungen
--
πηδώ
107 stinken   stank gestunken
--
βρωμώ
108 trinken   trank getrunken
A
πίνω
109 winden   wand gewunden
Α
τυλίγω
110 wringen   wrang gewrungen
Α
στύβω
111 zwingen   zwang gezwungen
A
αναγκάζω
C6
i
schwach
a
e
 
 
112 bitten   bat gebeten
A
παρακαλώ
113 sitzen   saß gesessen
--
κάθομαι
C7
i
schwach
u
u
 
 
114 schinden   schund geschunden
A
βασανίζω
D1
ei
schwach
ie
ie
 
 
115 bleiben   blieb geblieben
--
(παρα)μένω
116 gedeihen   gedieh gediehen
--
αναπτύσσομαι
117 leihen   lieh geliehen
D A
δανείζω
118 meiden   mied gemieden
Α
αποφεύγω
119 preisen   pries gepriesen
Α
επαινώ
120 reiben   rieb gerieben
Α
τρίβω
121 scheiden   schied geschieden
Α
χωρίζω
122 scheinen   schien geschienen
--
λάμπω
123 schreiben   schrieb geschrieben
A
γράφω
124 schreien   schrie geschrie(e)n
--
ουρλιάζω
125 schweigen   schwieg geschwiegen
--
σιωπώ
126 speien   spie gespi(e)en
--
φτύνω
127 steigen   stieg gestiegen
--
ανεβαίνω
128 treiben   trieb getrieben
--
κάνω, εξασκώ
129 weisen   wies gewiesen
 A
δείχνω
130 verzeihen   verzieh verziehen
D
συγχωρώ
D2
ei
schwach
i
i
 
 
131 beißen   biss gebissen
Α
δαγκώνω
132 bleichen   blich geblichen
--
ξεθωριάζω
133 gleichen   glich geglichen
D
μοιάζω
134 gleiten   glitt geglitten
--
γλιστρώ
135 greifen   griff gegriffen
Α
πιάνω
136 kneifen   kniff gekniffen
Α
τσιμπώ
137 leiden   litt gelitten
an D
υποφέρω
138 pfeifen   pfiff gepfiffen
--
σφυρίζω
139 reißen   riss gerissen
Α
σκίζω
140 reiten   ritt geritten
--
ιππεύω
141 scheißen   schiss geschissen
--
χέζω
142 schleichen   schlich geschlichen
--
σιγοπερπατώ
143 schleifen   schliff geschliffen
Α
ακονίζω
144 schmeißen   schmiss geschmissen
Α
πετώ
145 schneiden   schnitt geschnitten
Α
κόβω
146 schreiten   schritt geschritten
--
προχωρώ
147 streichen   strich gestrichen
Α
βάφω
148 streiten   stritt gestritten
--
μαλώνω
149 weichen   wich gewichen
--
φεύγω
D3
ei
schwach
ie
ei
 
 
150 heißen   hieß geheißen
Ν
ονομάζομαι
E1
au
äu
o
o
 
 
151 saufen säuft soff gesoffen
--
μεθοκοπώ
152 saugen s a u g t sog gesogen
Α
ρουφώ
153 schnauben

s c h n a u b t

schnob geschnoben
--
ξεφυσώ
E2
au
äu
ie
au
 
 
154 hauen h a u t hieb gehauen
Α
χτυπώ
155 laufen läuft lief gelaufen
--
τρέχω
F1
o
schwach
a
o
 
 
156 kommen   kam gekommen
--
έρχομαι
F2
o
ö
ie
o
 
 
157 stoßen stößt stieß gestoßen
Α
σπρώχνω
G1
u
schwach
a
a
 
 
158 tun   tat getan
Α
κάνω
G2
u
schwach
ie
u
 
 
159 rufen   rief gerufen
Α
φωνάζω
H
ä
schwach
i
a
 
 
160 hängen   hing gehangen
--
κρέμομαι
I
ö
schwach
o
o
 
 
161 erlöschen e r l i s c h t erlosch erloschen
--
σβήνω
162 schwören   schwor geschworen
D A
ορκίζομαι
J
ü
schwach
o
o
 
 
163 lügen   log gelogen
--
ψεύδομαι
164 trügen   trog getrogen
Α
απατώ
K
a
schwach
a
a
 
 
165 mahlen   mahlte gemahlen
Α
αλέθω
166 salzen   salzte gesalzen
Α
αλατίζω
167 spalten   spaltete gespalten
Α
διχάζω
L
wissen
 
 
168 wissen weiß wusste gewusst
Α
ξέρω
Gemischte Verben
 
 
M
e
schwach
a
a
 
 
169 brennen   brannte gebrannt
A
καίω
170 bringen   brachte gebracht
A D
φέρνω
171 denken   dachte gedacht
an A
σκέπτομαι
172 kennen   kannte gekannt
A
γνωρίζω
173 nennen   nannte genannt
A A
ονομάζω
174 rennen   rannte gerannt
--
τρέχω
175 senden   sandte gesandt
D A
στέλνω
176 wenden   wandte gewandt
refl. an A
απευθύνομαι
Hilfsverben
 
 
N
***
***
***
***
 
 
177 haben hat hatte gehabt
Α
έχω
178 sein ist war gewesen
Ν
είμαι
179 werden wird wurde geworden
Ν
γίνομαι
Modalverben
 
 
O
***
***
***
***
 
 
180 können kann konnte gekonnt
--
μπορώ
181 mögen mag mochte gemocht
--
θέλω
182 dürfen darf durfte gedurft
--
επιτρέπεται
183 müssen muss musste gemusst
--
πρέπει
184 sollen soll sollte gesollt
--
πρέπει
185 wollen will wollte gewollt
--
θέλω