Χωριζόμενα ρήματα

Examples

Όλα και περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν οικολογικά ταξίδια.

Χωριζόμενα & μη χωριζόμενα ρήματα

 

Τα ρήματα χωρίζονται σε απλά και σύνθετα. Ο σχηματισμός σύνθετων ρημάτων γίνεται με την προσθήκη προθημάτων σε απλά ρήματα.

 

Παραδείγματα  
stehen απλό ρήμα
aufstehen, bestehen, entstehen, gestehen σύνθετο ρήμα

 

 

Στα σύνθετα ρήματα υπάρχουν δύο κατηγορίες, τα χωριζόμενα και τα μη χωριζόμενα. Στα χωριζόμενα ρήματα το πρόθημα κατά κανόνα χωρίζεται από το ρήμα.

 

Παραδείγματα  
Der Lehrer beantwortet die Fragen der Schüler. μη χωριζόμενο ρήμα
Elena macht die Tür auf. χωριζόμενο ρήμα