Κατηγορίες ρημάτων

Κατηγορίες ρημάτων

 

Τα ρήματα χωρίζονται σε διάφορες ομάδες ανάλογα με τον τρόπο που σχηματίζουν το "Prädikat". Υπάρχουν αυτόνομα ρήματα, βοηθητικά ρήματα, Modalverben, συνδετικά ρήματα και Funktionsverben.

 

  Παραδείγματα Σχηματισμός Prädikat
αυτόνομα ρήματα Petra arbeitet bei der Post. Τα αυτόνομα ρήματα σχηματίζουν μόνα τους το Prädikat χωρίς να συνδέονται με άλλους (ρηματικούς) τύπους.
βοηθητικά ρήματα Wir haben eine leckere Pizza gegessen. Τα βοηθητικά ρήματα σχηματίζουν το Prädikat συνδεόμενα με απαρέμφατα ή μετοχές.
Modalverben Ich muss meine Hausaufgaben machen. Τα Modalverben συνδέονται με απαρέμφατα για να σχηματίζουν το Prädikat.
συνδετικά ρήματα* Seine Töchter sind sehr nett. Τα συνδετικά ρήματα συνδέονται με επίθετα ή ουσιαστικά.
Funktionsverben* Triffst du endlich eine Entscheidung? Τα Funktionsverben σχηματίζουν το Prädikat συνδεόμενα με ουσιαστικά.

 

* Τα συνδετικά ρήματα και τα Funktionsverben δεν σχηματίζουν το Prädikat μαζί με άκλιτους ρηματικούς τύπους, αλλά με ουσιαστικά και/ή επίθετα.