Ομάδες ρημάτων

 

Τα ρήματα χωρίζονται σε διάφορες ομάδες σύμφωνα με τον τρόπο που σχηματίζουν το Prädikat.

 

Ομάδες ρημάτων (στην κλιτή τους μορφή) Σχηματισμός του Prädikat
     
αυτόνομα ρήματα

Τα αυτόνομα ρήματα μπορούν να σχηματίσουν το Prädikat της πρότασης μόνα τους.

αυτόνομα
     
βοηθητικά ρήματα

Τα βοηθητικά ρήματα σχηματίζουν το Prädikat μαζί με άκλιτους ρηματικούς τύπους (απαρέμφατο, μετοχή παρακειμένου). Πρόκειται για τον σχηματισμό των περιφραστικών χρόνων και της παθητικής φωνής.

μαζί με απαρέμφατο / μετοχή παρακειμένου
     
Modalverben

Τα Modalverben σχηματίζουν το Prädikat μαζί με το απαρέμφατο.

μαζί με απαρέμφατο
     
συνδετικά ρήματα

Τα συνδετικά ρήματα σχηματίζουν το Prädikat μαζί με ένα κατηγορούμενο, το οποίο κατά κανόνα είναι ένα ουσιαστικό ή ένα (άκλιτο) επίθετο.

μαζί με ουσιαστικό / επίθετο
     
Funktionsverben

Τα Funktionsverben σχηματίζουν το Prädikat μαζί με ένα λεκτικό σύνολο που περιέχει ουσιαστικό. Αυτό το λεκτικό σύνολο είναι είτε αντικείμενο σε αιτιατική είτε εμπρόθετο αντικείμενο.

μαζί με ουσιαστικό