Αριθμητικά

 

Τα αριθμητικά χρησιμοποιούνται συνήθως ως επιθετικοί προσδιορισμοί, δηλαδή μπροστά από ένα ουσιαστικό.

 

Γι΄αυτό το λόγο συγκαταλέγονται στα επίθετα. Υπάρχουν οι ακόλουθες ομάδες αριθμητικών:

 

  Παραδείγματα
απόλυτοι αριθμοί eins, zwei, zehn, huntert usw.
τακτικά αριθμητικά erste, zweite, zehnte, hundertste usw.
κλασματικοί αριθμοί ein drittel, ein zehntel usw.
πολλαπλασιαστικά αριθμητικά zweifach, zehnfach, hundertfach usw.
αριθμητικά που δηλώνουν το είδος einerlei, zweierlei, hunderterlei usw.
αόριστα αριθμητικά επίθετα viel, wenig, einzeln, zahlreich usw.