Παρατατικός

Ο παρατατικός μπορεί να εκφράσει μόνο κάτι παρελθοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Er arbeitete als Student bei der Post. παρελθόν
Sie besuchte jeden Tag ihre kranke Oma.

Lisa verabschiedete sich von ihren Freunden.

 


 

 

Παρελθόν: Παρατατικός ή παρακείμενος;

 

Ο παρατατικός χρησιμοποιείται συχνά στο γραπτό λόγο και κυρίως σε διηγήσεις. Στον προφορικό λόγο χρησιμοποιούνται στον παρατατικό κυρίως τα βοηθητικά ρήματα haben και sein όπως και τα Modalverben. Διαφορετικά η αναφορά σε παρελθοντικά γεγονότα στον προφορικό λόγο γίνεται κατά κύριο λόγο με τον παρακείμενο.

 

Στην ουσία ο παρατατικός και ο παρακείμενος δε διαφέρουν στη σημασία τους, εκτός κι αν αναφέρονται σε ένα γεγονός που συνδέεται με το παρόν. Μόνο ο παρακείμενος μπορεί να εκφράσει ένα γεγονός που έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν, αλλά το αποτέλεσμα αυτού είναι σημαντικό για το παρόν.

 

Παραδείγματα χρόνος σύνδεση με το παρόν
Die Straßen sind nass. Es hat nämlich geregnet. σωστό ναι
Die Straßen sind nass. Es regnete nämlich. λάθος όχι