Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

SA9

 

Σημασία

 

Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία ως υποκειμενικές ή αντικειμενικές προτάσεις. Αποδίδουν μια ευθεία ερώτηση με έμμεσο, πλάγιο τρόπο και εκφράζουν μια απορία, αμφιβολία ή αβεβαιότητα.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι δειτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με σύνδεσμο, περιέχουν κλιτό ρηματικό τύπο και είναι υποκειμενικές και αντικειμενικές προτάσεις.

 

 

σύνδεσμοι
πλάγια ερωτηματική πρόταση
ob
ολικής άγνοιας
 
ερωτηματική αντωνυμία
μερικής άγνοιας
πρόθεση + ερωτηματική αντωνυμία
ερωτιματικό επίρρημα

 


 

 

Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις αποδίδουν με πλάγιο τρόπο μια ευθεία ερώτηση. Οι ευθείες ερωτήσεις διακρίνονται στις ερωτήσεις ολικής άγνοιας και στις ερωτήσεις μερικής άγνοιας.

 

Οι ερωτήσεις ολικής άγνοιας μπορούν να απαντηθούν με "ναι" ή "όχι", δηλαδή ζητείται επιβεβαίωση ή άρνηση ολόκληρου του περιεχομένου τους. Σε αυτές τις προτάσεις το ρήμα βρίσκεται στην πρώτη θέση και γι'αυτό ονομάζονται και V-Fragen. Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας ζητούν διασάφηση ενός μέρους από ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Οι ερωτηματικές αυτές προτάσεις εισάγονται με μια ερωτηματική αντωνυμία ή ένα ερωτηματικό επίρρημα που βρίσκεται στην πρώτη θέση της πρότασης και γι΄αυτό ονομάζονται και W-Fragen.

 

  Παραδείγματα
Wohnst du in München?
ερώτηση ολικής άγνοιας (V-Frage)
Hast du heute Geburtstag?
Wo wohnst du?
ερώτηση μερικής άγνοιας (W-Frage)
Wann hast du Geburtstag?

 

 

Όταν μετατρέπεται μια ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας σε πλάγια ερώτηση, τότε αυτή εισάγεται με το σύνδεσμο ob.  Όταν μετατρέπεται μια ευθεία ερώτηση μερικής άγνοιας σε πλάγια ερώτηση, τότε αυτή εισάγεται με την την ίδια ερωτηματική λέξη που χρησιμοποιείται στην ευθεία ερώτηση.

 

  Παραδείγματα
Wohnst du in München? Er fragt, ob du in München wohnst.
Hast du heute Geburtstag? Er fragt, ob du heute Geburtstag hast.
Wo wohnst du? Er fragt, wo du wohnst.
Wann hast du Geburtstag? Er fragt, wann du Geburtstag hast.
  ευθεία ερώτηση πλάγια ερώτηση

 


 

 

Προσοχή: Οι πλάγιες ερωτήσεις σε σχέση με τις ευθείες θέτουν ένα ερώτημα με πιο ευγενικό τρόπο.

 

  Παραδείγματα
Wie viel kostet das?
ευθεία ερώτηση
Kommst du zur Party?
Können Sie mir sagen, wie viel das kostet?
πλάγια ερώτηση
Ich hätte gern gewusst, ob du zur Party kommst.