Διπλασιασμός -s- στον πληθυντικό

 

Ουσιαστικά που λήγουν σε -nis διπλασιάζουν το s πριν το φωνήεν e του πληθυντικού αριθμού.

 

Παραδείγματα
ενικός πληθυντικός
Zeugnis Zeugnisse
Verhältnis Verhältnisse
Ergebnis Ergebnisse
Kenntnis Kenntnisse
Ereignis
Ereignisse
Versäumnis
Versäumnisse
Bedürfnis
Bedürfnisse
Erlebnis
Erlebnisse

 

 


 

 

Επίσης υπάρχει διπλασιασμός του -s στον πληθυντικό όταν το ουσιαστικό λήγει σε -us.

 

 

Παραδείγματα
ενικός πληθυντικός
Zirkus Zirkusse
Bus Busse
Fokus Fokusse