Αλλαγή θέματος στον ενεστώτα

Examples

Όλα και περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν οικολογικά ταξίδια.

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθονται όλα τα ανώμαλα ρήματα που αλλάζουν το θέμα στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού.

 

a --- ä
Απαρέμφατο 2. πρόσωπο ενικού ενεστώτα 3. πρόσωπο ενικού ενεστώτα
backen bäckt bäckt
blasen bläst bläst
braten brätst brät
empfangen empfängst empfängt
fahren fährst fährt
fallen fällst fällt
fangen fängst fängt
graben gräbst gräbt
halten hältst hält
laden lädst lädt
lassen lässt lässt
raten rätst rät
schlafen schläfst schläft
schlagen schlägst schlägt
tragen trägst trägt
wachsen wächst wächst
waschen wäschst wäscht
 
au --- äu
Απαρέμφατο 2. πρόσωπο ενικού ενεστώτα 3. πρόσωπο ενικού ενεστώτα
laufen läufst läuft
saufen säufst säuft
 
o --- ö
Απαρέμφατο 2. πρόσωπο ενικού ενεστώτα 3. πρόσωπο ενικού ενεστώτα
stoßen stößt stößt
 
e --- i
Απαρέμφατο 2. πρόσωπο ενικού ενεστώτα 3. πρόσωπο ενικού ενεστώτα
bergen birgst birgt
bersten birst birst
brechen brichst bricht
dreschen drischst drischt
essen isst isst
erschrecken erschrickst erschrickt
fechten fichtst ficht
flechten flichtst flicht
fressen frisst frisst
geben gibst gibt
gelten giltst gilt
helfen hilfst hilft
messen misst misst
nehmen nimmst nimmt
quellen quillst quillt
schelten schiltst schilt
schmelzen schmilzt schmilzt
schwellen schwillst schwillt
sprechen sprichst spricht
stechen stichst sticht
sterben stirbst stirbt
treffen triffst trifft
treten trittst tritt
verderben verdirbst verdirbt
vergessen vergisst vergisst
werben wirbst wirbt
werfen wirfst wirft
 
e --- ie
Απαρέμφατο 2. πρόσωπο ενικού ενεστώτα 3. πρόσωπο ενικού ενεστώτα
befehlen befiehlst befiehlt
empfehlen empfiehlst empfiehlt
geschehen geschiehst geschieht
lesen liest liest
sehen siehst sieht
stehlen stiehlst stiehlt
 
ä --- ie
Απαρέμφατο 2. πρόσωπο ενικού ενεστώτα 3. πρόσωπο ενικού ενεστώτα
gebären gebierst gebiert