Παθητική με Modalverb

CA66

 

Τα ίδια τα Modalverben δεν σχηματίζουν παθητικούς τύπους, μπορούν όμως να συνδεθούν με ένα παθητικό απαρέμφατο για να σχηματίσουν την παθητική σύνταξη. Και στην παθητική φωνή με Modalverb διακρίνουμε την προσωπική και την απρόσωπη παθητική.

 

 

Προσωπική παθητική με Modalverb


Για να δούμε ένα παράδειγμα για την προσωπική παθητική:

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
  Modalverb   + ενεργητικό απαρέμφατο   Modalverb + παθητικό απαρέμφατο
Der Mechaniker muss den Motor reparieren. Der Motor muss repariert werden.

 

 

Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες μετατροπές:

 

  Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης δεν αναφέρεται στην παθητική πρόταση.*
  Στην ενεργητική το Modalverb συνδέεται με το ενεργητικό απαρέμφατο, στην παθητική συνδέεται με το παθητικό απαρέμφατο.
  Το αντικείμενο σε αιτιατική της ενεργητικής πρότασης μετατρέπεται σε υποκείμενο της παθητικής πρότασης.

 

* Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης μπορεί να αναφερθεί στην παθητική πρόταση με τη μορφή ενός εμπρόθετου συνόλου με τις προθέσεις von ή durch. Εξαίρεση αποτελεί η αόριστη αντωνυμία man ως υποκείμενο στην ενεργητική πρόταση που δεν μπορεί να αναφερθεί (ως ποιητικό αίτιο) στην παθητική πρόταση.


CA66A

 

Απρόσωπη παθητική με Modalverb

 

Για να δούμε ένα παράδειγμα για την απρόσωπη παθητική:

 

ενεργητική φωνή   παθητική φωνή
  Modalverb     + ενεργητικό απαρέμφατο   Modalverb     + παθητικό απαρέμφατο
Die Kinder müssen den Eltern im Haushalt helfen Es muss den Eltern im Haushalt geholfen werden.
          Den Eltern muss im Haushalt geholfen werden.
          Im Haushalt muss den Eltern geholfen werden.

 

 

Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες μετατροπές:

 

  Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης δεν αναφέρεται στην παθητική πρόταση.*
  Στην ενεργητική το Modalverb συνδέεται με το ενεργητικό απαρέμφατο, στην παθητική συνδέεται με το παθητικό απαρέμφατο.
  Αντικείμενα σε δοτική, σε γενική ή εμπρόθετα αντικείμενα μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.
  Επιρρηματικοί προσδιορισμοί μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.
  Εφόσον στην ενεργητική πρόταση δεν υπάρχει αντικείμενο σε αιτιατική, τότε το υποκείμενο της παθητικής πρότασης είναι η λέξη "es". Αν όμως ένας άλλος όρος της πρότασης βρεθεί στην πρώτη θέση, τότε το "es" υποχρεωτικά παραλείπεται και δεν αναφέρεται καθόλου στην πρόταση.

 

* Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης μπορεί να αναφερθεί στην παθητική πρόταση με τη μορφή ενός εμπρόθετου συνόλου με τις προθέσεις von ή durch. Εξαίρεση αποτελεί η αόριστη αντωνυμία man ως υποκείμενο στην ενεργητική πρόταση που δεν μπορεί να αναφερθεί (ως ποιητικό αίτιο) στην παθητική πρόταση.