Παρακείμενος

CA53

 

Ο παρακείμενος μπορεί να εκφράσει κάτι παρελθοντικό και κάτι μελλοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Er ist letztes Jahr nach München gezogen. παρελθόν
Bis morgen habe ich die Arbeit erledigt.
μέλλον


CA53A

Παρελθόν: Παρατατικός ή παρακείμενος;


Στην ουσία ο παρατατικός και ο παρακείμενος δεν διαφέρουν στη σημασία τους. Η ουσιαστική διαφορά τους έγκειται στη χρήση τους. Η αναφορά σε παρελθοντικά γεγονότα στον προφορικό λόγο γίνεται κατά κύριο λόγο με τον παρακείμενο, ενώ στο γραπτό λόγο και κυρίως σε διηγήσεις χρησιμοποιείται ο παρατατικός.

 

Τα βοηθητικά ρήματα haben και sein όπως και τα Modalverben χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο κυρίως στον παρατατικό.

 

Αν αναφερόμαστε σε ένα γεγονός που συνδέεται με το παρόν, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο παρακείμενος. Μόνο ο παρακείμενος μπορεί να εκφράσει ένα γεγονός που έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν, αλλά το αποτέλεσμα αυτού είναι σημαντικό για το παρόν.

 

Παραδείγματα χρόνος σύνδεση με το παρόν
Die Straßen sind nass. Es hat nämlich geregnet. σωστό ναι
Die Straßen sind nass. Es regnete nämlich. λάθος όχι


CA53B

Μέλλον: Παρακείμενος ή συντελεσμένος μέλλοντας;


Ο παρακείμενος μπορεί να εκφράσει ένα γεγονός που θα ολοκληρωθεί ή θα συμβεί στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.

 

Παραδείγματα
Bis morgen habe ich die Arbeit erledigt.
In zwei Monaten hat er sein Examen geschafft.
Wir haben es bald geschafft.

 

 

Ο παρακείμενος με μελλοντική σημασία και ο συντελεσμένος μέλλοντας δεν διαφέρουν στη σημασία τους.


Παραδείγματα
Bis morgen werde ich die Arbeit erledigt haben.
In zwei Monaten wird er sein Examen geschafft haben.
Wir werden es bald geschafft haben.