Αυτοπαθή ρήματα

CA119

 

Αυτοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία. Η αυτοπαθής αντωνυμία ταυτίζεται με το υποκείμενο και είναι είτε σε αιτιατική είτε σε δοτική.

 

 

Τα αυτοπαθή ρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

1. Ρήματα που είναι πάντα αυτοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που πάντα συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία.

 

Παραδείγματα
sich erholen
sich erkälten
sich irren
sich schämen
sich weigern
sich etwas aneignen

 

 

Στα ρήματα αυτής της κατηγορίας

 

η αυτοπαθής αντωνυμία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη αντωνυμία ή ουσιαστικό

 
Ich erhole dich / meine Schwester
ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να διατυπωθεί ερώτηση αναφορικά με την αυτοπαθή αντωνυμία

 
Wen / was erholst du?
ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να διατυπωθεί άρνηση πριν την αυτοπαθή αντωνυμία

 
Ich erlole nicht mich
 ΛΑΘΟΣ


CA119A

 

2. Ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αυτοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που χρησιμοποιούνται και ως αυτοπαθή και ως μη αυτοπαθή και χωρίζεται περαιτέρω σε δύο ομάδες.

 

 

2α. Ρήματα, στα οποία η αυτοπάθεια επιφέρει μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο νόημα όπως και (συχνά) αλλαγές στα αντικείμενα.

 

Παραδείγματα
μη αυτοπαθές ρήμα η αυτοπάθεια επιφέρει αλλαγή στο νόημα αλλαγές στα αντικείμενα
ärgern A sich ärgern über A ναι A --- über A
verlassen A sich verlassen auf A ναι A --- auf A
fragen A sich fragen όχι A --- (A)
aufhalten A sich aufhalten όχι A --- (A)
unterhalten A sich unterhalten mit D ναι A --- mit D
treffen A sich treffen mit D ναι A --- mit D

 

 

Στα ρήματα αυτής της ομάδας (όπως και σε αυτά της κατηγορίας "ρήματα που είναι πάντα αυτοπαθή")

 

η αυτοπαθής αντωνυμία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη αντωνυμία ή ουσιαστικό  
Ich ärgere dich / meine Schwester über etwas
ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να διατυπωθεί ερώτηση αναφορικά με την αυτοπαθή αντωνυμία  
Wen ärgerst du über etwas? ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να μπει άρνηση πριν την αυτοπαθή αντωνυμία  
Ich ärgere nicht mich über etwas
ΛΑΘΟΣ


CA119B

 

2b. Ρήματα, στα οποία η χρήση της αυτοπαθούς αντωνυμίας προκύπτει από την ταύτιση του αντικειμένου με το υποκείμενο. Η σημασία του ρήματος παραμένει ίδια.

 

Παραδείγματα
μη αυτοπαθές ρήμα η αυτοπαθής αντωνυμία ως κανονικό αντικείμενο
waschen A sich waschen
kämmen A sich kämmen
schminken A sich schminken
wiegen A sich wiegen
anziehen A sich anziehen
schaden D sich schaden

 

 

Στα ρήματα αυτής της ομάδας

 

η αυτοπαθής αντωνυμία μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη αντωνυμία ή ουσιαστικό  
Ich wasche dich / meine Schwester
ΣΩΣΤΟ

 

μπορεί να διατυπωθεί ερώτηση αναφορικά με την αυτοπαθή αντωνυμία  
Wen / was wäschst du?
ΣΩΣΤΟ

 

μπορεί να μπει άρνηση πριν την αυτοπαθή αντωνυμία  
Ich wasche nicht mich / meine Schwester
ΣΩΣΤΟ

 

 

Για να τονιστεί η αυτοπάθεια χρησιμοποιούνται οι λέξεις "selbst" ή "selber".

 

Παράδειγμα
Ich wasche mich (selbst / selber)