Το Modalverb können

CA103

 

Η βασική σημασία του können είναι το δυνατό ή το αδύνατο. Κάποιες αντικειμενικές συνθήκες καταστούν κάτι δυνατό ή αδύνατο.

 

Παραδείγματα σημασία αντικειμενικές συνθήκες
Der Popstar konnte auf dem Konzert nicht singen. κάτι είναι δυνατό Die Mikrofonanlage war defekt.
Ich kann nicht schwimmen. κάτι είναι αδύνατο Es gibt gerade extrem hohe Wellen und sehr starken Wind.


CA103A

Το Modalverb können εκφράζει ακόμα ικανότητα ή ανικανότητα. Πρόκειται για μία έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα.

 

Παραδείγματα σημασία έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα
Ich kann gut singen. ικανότητα Ich habe eine schöne Stimme.
Ich kann nicht schwimmen. ανικανότητα Ich habe es noch nicht gelernt.


CA103B

Το Modalverb können έχει μια περαιτέρω σημασία, την άδεια και την απαγόρευση.

 

Σε αυτή τη λειτουργία το können αντιστοιχεί με το dürfen, αν και το dürfen εκφράζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την άδεια ή την απαγόρευση, ενώ στο können προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

 

Παραδείγματα σημασία  
Wer fertig ist, kann gehen. άδεια Wer fertig ist, darf gehen.
Während der Mittagsruhe kann man nicht musizieren. απαγόρευση Während der Mittagsruhe darf man nicht musizieren.