Η πρόθεση bis

KA9

 

 

Η πρόθεση "bis" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παράδειγμα
1
το όριο, το στόχο, το τέρμα Bis zu unserem nächsten Wiedersehen werde ich alles erledigen.

 

 

  τοπική Παράδειγμα
1
το όριο, το στόχο, το τέρμα Wie weit ist es bis dahin?

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1
σε συνδυασμό με το auf συμπεριλαμβάνει κάτι στο μεγαλύτερο όριο Er hat sein Geld bis auf den letzten Cent ausgegeben.
2
σε συνδυασμό με το auf εξαιρεί κάτι από το μεγαλύτερο όριο Ich habe das ganze Buch bereits gelesen bis auf die Schlußbemerkungen.
3

κάτι δεν ξεπερνά μια τιμή (όταν συνδυάζεται με αριθμό)

Wir sind gestern 20 bis 25 Kilometer gelaufen.